Vrienden en samenwonenden kunnen goedkoper erven in Brussel

Op voorstel van Brussels minister van Financiën Sven Gatz heeft de Brusselse regering ingestemd met een ontwerp van ordonnantie tot modernisering van de successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze modernisering was al aangekondigd in het Brusselse regeerakkoord.

“De aanpassingen aan de bestaande regeling voor de successierechten die we willen doorvoeren hebben betrekking op nalatenschappen voor niet-verwante personen en feitelijk samenwonenden. Ze beantwoorden aan ​ maatschappelijke evoluties qua samenlevingsvormen ”, verduidelijkt minister Gatz. “Het doel van deze hervorming is de successierechten aan te passen aan de behoeften die vandaag in onze regio leven.”

Meer concreet voorziet de nieuwe regeling voor het Brusselse successie- en schenkingsrecht in volgende maatregelen:

  1. De gelijkstelling, onder bepaalde voorwaarden, van feitelijk samenwonenden met echtgenoten en wettelijk samenwonenden
    ​Zo worden personen niet benadeeld die aan het einde van hun leven samenleven zonder officiële erkenning van hun verbondenheid. Zij moeten dan wel hebben samengeleefd in een gemeenschappelijk huishouden (in beginsel 1 jaar om van de laagste tarieven te kunnen genieten, doch 3 jaar om te kunnen genieten van het voordeeltarief op de gezinswoning);
  2. De invoering van een verlaagd tarief van 3%, de zogenaamde “vriendenerfenis”, op een eerste schijf van 15.000 euro voor de volledige nalatenschap voor personen die belast worden volgens de tarieven tussen broers en zussen, tussen ooms en tantes of neven en nichten en tussen alle andere personen die tevens specifiek vermeld worden in een testament.
    ​Het gebeurt tegenwoordig geregeld, en Brussel is hierop geen uitzondering met haar vele alleenstaanden, ​ dat mensen die hulp en ondersteuning hebben gekregen omwille van hun ouderdom, gezondheidsproblemen, of het verlies van autonomie die ermee gepaard gaan, ongeacht of ze al dan niet een gezin hebben, de personen van wie ze deze hulp hebben gekregen maar niet tot de familie behoren, per testament wensen te begunstigen zonder dat zij hierop hoge successierechten moeten betalen. Dit wordt nu mogelijk gemaakt.

Dit voorontwerp van ordonnantie over de modernisering van de successierechten zal nu voorgelegd worden aan de adviezen van de Raad van State, de sociale partners en de FOD Financiën. Het is de bedoeling dat deze ordonnantie in werking treedt voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 januari 2024.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Story image

 

 

Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel