Verlagen registratierechten houdt jonge middenklasse in Brussel

Brussels minister van Financiën Sven Gatz wil, zoals het regeerakkoord stipuleert, het kopen van een woning in het gewest fiscaal goedkoper maken om zo vooral jonge mensen de kans te geven een eigen woning aan te schaffen. Halverwege mei heeft de Brusselse regering daarom een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat in een aantal wijzigingen op het bestaande stelsel van de registratierechten voor de aankoop van een woning voorziet. Een studie, uitgevoerd door het Brussels Instituut voor de Statistiek (IBSA), toont nu ook effectief aan dat de verlaging van de registratierechten de middenklasse in Brussel houdt.

Op vraag van de sociale partners (Brupartners) werd het effect van het bestaande abattement geanalyseerd en geëvalueerd door het IBSA. In grote lijnen bevestigt het IBSA dat de politieke doelstellingen van de betrokken maatregelen realistisch zijn.

Met het abattement wil minister van Financiën Sven Gatz de aankoop van een woning, die de hoofdverblijfplaats wordt voor Brusselaars, minder duur maken. Vooral jongere en eerste kopers kunnen van de korting op de registratierechten gebruik maken en zich voor een langere tijd in het Gewest te vestigen. De verlaging van de registratierechten heeft daarnaast als doel een voldoende grote middenklasse van jonge gezinnen te behouden die willen investeren in een eigen woning in Brussel.

Het IBSA kwam in zijn rapport meer concreet tot volgende vaststellingen:

  • jaarlijks maken nu al meer dan 7.000 gezinnen, of iets meer dan de helft van de kopers van een woning in het hoofdstedelijk gewest, gebruik van het abattement;
  • 9 op de 10 gebruikers van het abattement wonen reeds in Brussel;
  • 62 procent van de gebruikers van het abattement zijn jonger dan 36 jaar;
  • wie in Brussel een woning koopt, doet dat in één op de twee gevallen voor de eerste keer in zijn leven;
  • kopers in Brussel zijn vaker alleenstaand en gemiddeld jonger dan in de rest van het land;
  • het aandeel buitenlanders dat in Brussel een woning koopt, ligt hoger dan in de rest van België;
  • kopers met een abattement hebben gemiddeld een lager inkomen dan kopers zonder abattement.
“Dit rapport van het IBSA bevestigt dat we goed zitten met de doelstellingen van de nieuwe ordonnantie die het kopen van een woning in Brussel minder duur moet maken”, zegt minister Gatz. “Met de verlaging van de registratierechten kunnen we op die manier de de sociale cohesie in de wijken van onze grootstad versterken; het aandeel van een jonge middenklasse in onze populatie vergroten; en ook de inkomstenzijde van de gewestbegroting verstevigen.”

Het rapport wordt ter validering nog met de sociale partners besproken.

Droit_enregistrement_Rapport_analyse_descriptive_Final[1][1].pdf 3 MB
Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

 

Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel