Steun aan hotels en apparthotels met het oog op de gevolgen van Covid-19

De maatregelen die niet alleen in België, maar ook in de rest van de wereld zijn genomen in de context van de Covid-19 crisis hebben ertoe geleid dat de toeristische industrie zo goed als helemaal tot stilstand is gekomen. Deze sector, die ongeveer 10% van de inkomsten van het Brussels Gewest en meer dan 50.000 directe banen genereert, is een van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gezondheidscrisis met ongekende gevolgen voor de hotelsector. Dit is vooral hard aangekomen in het verblijfstoerisme, dat goed is voor een jaarlijks cijfer van 1,2 miljard euro in het Brussels Gewest.

Tal van uitbaters dreigen door het wegvallen van hun inkomsten sinds begin maart snel af te stevenen op een faillissement. Dit is een situatie die om meerdere redenen absoluut moet worden vermeden: de noodzaak een volledig aanbod te behouden zodat verder professionele evenementen kunnen blijven plaatsvinden, de vele werknemers in de logiessector beschermen, vermijden dat er stadskankers ontstaan en het imago van de hoofdstad van Europa vrijwaren.

Daarom heeft de Brusselse Regering beslist om uitbaters van hotels en aparthotels te ondersteunen met een uitzonderlijke toelage.

Meer concreet kunnen Brusselse hotels en aparthotels onder bepaalde voorwaarden Geweststeun krijgen tot 200.000 euro per vestiging en maximaal 800.000 euro per onderneming namelijk:

 • Toeristenverblijf met een capaciteit van ten hoogste 18 logieseenheden: forfaitaire premie van 20.000 euro;
 • Toeristenverblijf met een capaciteit van meer dan 18 logieseenheden:
  • 1.100 euro per hotelkamer of andere logieseenheid, beperkt tot 200.000 euro per hotel of apparthotel;
 • Maximaal 800.000 euro per onderneming. Een enkele aanvraag per ondernemer.

Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, dienen uitbaters aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • in orde zijn met de bekendmaking van zijn jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België (NBB);
 • criteria inzake financiële gezondheid vervullen;
 • op het ogenblik van de steunaanvraag geen fiscale of sociale schulden hebben uitstaan (uitzondering: aanzuiveringsplan);
 • op 31 december 2019 niet de status van onderneming in moeilijkheden hebben (EU-verordening nr. 651/2014). Deze voorwaarde geldt enkel voor middelgrote en grote ondernemingen. Micro- en kleine ondernemingen mogen echter in moeilijkheden hebben verkeerd, voor zover ze niet aan een collectieve insolventieprocedure zijn onderworpen en dat zij geen reddingssteun of herstructureringssteun hebben ontvangen (tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, punt 22,cbis);
 • in het kader van punt 22 van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun geen steun hebben ontvangen van meer dan 800.000 euro, met inbegrip van de door het hotelwezenbesluit bedoelde premie;
 • tussen 23 maart en 31 december 2020 geen werknemers collectief hebben afgedankt of afdanken.

Het aanvraagformulier zal beschikbaar zijn vanaf maandag 26 oktober. De premieaanvraag moet uiterlijk op 13 november worden ingediend via IRISbox.

De premie wordt zo snel mogelijk in een enkele keer uitbetaald. Uiterlijk op 31 december 2020 zal de toekenningsbeslissing worden betekend.

Meer informatie via de website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/home

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Financiën en Begroting Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel