Sterke liberale accenten in Brussels regeerakkoord

Open Vld-onderhandelaars Sven Gatz en Guy Vanhengel blikken tevreden terug op het resultaat van de onderhandelingen over een Brussels regeerakkoord. De Brusselse liberalen hebben enkele belangrijke programmapunten van Open Vld In het regeerakkoord laten opnemen.

Zo zullen de door de vorige regering al geplande investeringen in de Brusselse metro door de nieuwe regering onverkort worden voortgezet. Die grote metro-investeringen waren tijdens de campagne nog de inzet van een debat tussen verschillende partijen. Voor Open Vld noodzaakt de reusachtige bevolkingstoename van het Brussels stadsgewest van de voorbije twee decennia, een toename vergelijkbaar met het inwonertal van Gent of Luik, nieuwe investeringen in het openbaar vervoersnet. De uitvoering van de geplande metrolijn 3, die al een jaar of tien wordt voorbereid, stond voor Open Vld dus hoog op het verlanglijstje. Metrostellen zijn immers doelmatiger dan trams: één metrostel verplaatst met één rit evenveel passagiers als vier trams. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook nieuwe tramlijnen en fietspaden worden aangelegd.

Verder wil de nieuwe Brusselse regering blijven werk maken van de verlaging van de registratierechten. In het groeiende Brussel is het belangrijk om Brussel als thuisstad te promoten bij jonge starters, alleenstaanden en middenklassegezinnen. De verdere verlaging van de registratierechten vormt daarbij een belangrijke troef om de aankoop van een eerste woning door deze doelgroepen te ondersteunen. Ook de modernisering van de successierechten zoals die in Vlaanderen recent doorgevoerd werd, staat in het Brussels regeerakkoord.

Om de sociale cohesie in de superdiverse grootstad te verbeteren, ijverde Sven Gatz tijdens de campagne voor een globale aanpak van de meertaligheid in de drie meest courante talen van Brussel, het Frans, het Nederlands en het Engels. Meerdere talen begrijpen en spreken bevordert niet alleen het wederzijds begrip tussen buren van diverse origine, het vormt ook een enorme troef op de arbeidsmarkt en zorgt voor sociale en culturele emancipatie en een groter burgerschap.

Sven Gatz: “Met een globaal Plan Meertaligheid en de aanstelling van een coördinerend minister voor Meertaligheid zijn we erin gelukt ook dit programmapunt in het regeerakkoord te krijgen. Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen de promotie van de meertaligheid in het onderwijs en de meertaligheid in andere sectoren als de beroepsopleiding, de werkvloer, de inburgering of het cultuurbeleid.” 

Ten vierde bevat het regeerakkoord een hoofdstuk over het gewestelijk veiligheidsbeleid, een bevoegdheid die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest recent heeft verworven. Meer in het algemeen zal het zwaartepunt van het beleid in Brussel meer bij het Gewest komen te liggen, bijvoorbeeld op terreinen als inburgering of sociale huisvesting. En ook in het gewestelijk veiligheidsplan zullen meer elementen worden opgenomen. Een belangrijk nieuw element is bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Zo zullen in heel het gewest auto’s van bestuurders die zich schuldig maken aan manifest onveilig en roekeloos rijgedrag in beslag kunnen worden genomen.

Guy Vanhengel: “Nu het coördinatie- en crisiscentrum van Brussel Preventie en Veiligheid volledig operationeel is geworden ben ik blij dat de regering de eenheid van commando binnen de Brusselse politiediensten zal versterken. Het Brussels coördinatie- en crisiscentrum bewees voor het eerst zijn volledige nut tijdens de start van de Ronde van Frankrijk. Vanuit een eenheid van commando werden alle veiligheidsdisciplines centraal aangestuurd.”

In het kader van de ontwikkeling van Brussel als Smart City zal het gewest constructief meewerken aan de realisatie van 5G in de hoofdstad. Naast deze vijf mooie realisaties van Open Vld bij de regeringsonderhandelingen, bevat het regeerakkoord nog tal van andere maatregelen en voorstellen die Open Vld toejuicht, zoals een begroting in evenwicht, een plan voor de verhoging van de werkzaamheidsgraad, een centraal Brussels inburgeringsmodel, een audit en hervorming van Net Brussel, de aanwending van de kinderbijslag als instrument om de kinderarmoede te bestrijden of de gestage uitbreiding van lage emissiezones.

Contacteer ons
Peter Dejaegher Communicatie Sven Gatz
Peter Dejaegher Communicatie Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel