Ruim € 700.000 VGC-subsidies voor organisaties die kansengroepen zelfredzamer maken

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft vandaag zijn goedkeuring gegeven aan verschillende initiatieven om kansengroepen in Brussel verder te ondersteunen. Zo kunnen ART2WORK (€ 15.000), Brusselleer (€ 475.000), EVA BXL (€ 158.500) en CVO Brussel (€ 75.000) de emancipatie van Brusselaars op tal van vlakken verder behartigen.

Sven Gatz, bevoegd collegelid in de VGC voor Nederlandstalig onderwijs: “Zeker in deze moeilijke coronatijden willen we met de VGC organisaties steunen die mensen bijstaan en helpen uit de kansarmoede te klimmen ten gevolge van jobverlies, gebrek aan scholing, voortijdige schooluitval, etc. Deze organisaties maken hen weer zelfredzaam, helpen hen terug aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, staan hen bij om een zelfstandige activiteit op te starten of helpen hen aan een diploma buiten het regulier opleidingscircuit.’

ART2WORK

Vzw ART2WORK spant zich in om jongeren op een andere manier werk te laten zoeken en zichzelf te ontwikkelen. De organisatie richt zich tot werkzoekenden in Brussel, met prioriteit voor kansengroepen als kortgeschoolden en jongeren. De vzw zet in op coaching, loopbaanbegeleiding en ondernemerschap, en positieve beeldvorming voor en van jongvolwassenen. ART2WORK biedt gedeelde werkplaatsen aan en creëert nieuwe tools.

Met COACH2START, JOB2START en TECHNICS2START begeleidt de vzw werkzoekenden naar tewerkstelling of ondernemerschap. Deze opstapmodules bereiden werkzoekenden op maat voor op het opleidings- en arbeidsmarktgebeuren, het versterken van de algemene vorming en het versterken van de sociale en beroepsgerichte vorming. Na het opstaptraject stromen de cursisten door naar een kwalificerende beroepsopleiding of naar werk. Voor de opstartmodules besliste het VGV-college nu 15.000 euro uit te trekken.

Brusselleer

De vzw Centrum Basiseducatie Brussel (Brusselleer) heeft een vormingsopdracht gericht op laaggeschoolde volwassenen. Naast de erkenning door en de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, vervult Brusselleer bijkomende opdrachten voor de VGC. Die opdrachten omvatten de uitvoering van het Scholenproject en de medewerking aan en uitvoering van het Plan Geletterdheid.

In het Scholenproject versterkt Brusselleer laaggeletterde ouders zodat ze hun kinderen beter kunnen volgen en stimuleren op school en gaat het centrum in op vragen van scholen aan ouders om ook thuis hun kinderen te ondersteunen. Het Plan Geletterdheid concentreert zich bij deze doelgroep op competenties om informatie te verwerven, te verwerken, en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik maken van ICT. Geletterd zijn is immers belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

De VGC wil zo Brusselaars meer leerkansen geven om levenslang en levensbreed te leren. De VGC ondersteunt daarbij de kennis en het gebruik van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken. Het VGC-college keurde de meerjarenovereenkomst voor de periode 2021-2025 en het jaaractieplan voor 2021 goed. Voor dat laatste wordt een subsidie toegekend van 457.000 euro.

EVA BXL

De vzw EVA BXL zet in op de bevordering van sociale-, maatschappelijke- en professionele emancipatie en integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Ze ontwikkelt daarvoor autonoom of samen met partners innovatieve initiatieven of ondersteunt en beheert ze. Dat is bijvoorbeeld het geval met het project ‘De Baobab’: Brusselaars zonder diploma hoger onderwijs maar met de nodige motivatie en competenties, gaan daar onder intensieve begeleiding aan de slag als kleuteronderwijzer. Tegelijkertijd volgen ze een kwalificatietraject in een Brusselse lerarenopleiding. De geselecteerde deelnemers worden daarbij tewerkgesteld in een geco-contract.

EVA BXL werkt daarvoor samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB), lerarenopleiding in de Erasmushogeschool Brussel, het Huis van het Nederlands Brussel en enkele Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Het project telt ondertussen 7 leerkrachten in opleiding. Een 8ste plaats wordt begin 2021 ingevuld. De VGC subsidieert EVA BXL daarvoor met 158.500 euro.

CVO Brussel

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Brussel organiseert de opleiding ‘Aanvullende Algemene Vorming’ (AAV) die, in combinatie met een certificaat van een door de overheid erkende beroepsgerichte opleiding, tot een diploma secundair onderwijs leidt. Het aantal cursisten in dit zogenaamde tweedekansonderwijs groeide na de fusie van CVO Brussel en CVO COOVI in 2020 van 753 tot 1.293 cursisten. Twee op drie cursisten AAV bevond zich in de leeftijdscategorie van 17-25 jaar. De meeste onder hen zijn werkzoekend of niet-werkend.

Vaak gaat het om jongeren die voortijdig hebben afgehaakt in het regulier onderwijs en die nood hebben aan extra psychosociale ondersteuning, advies of doorverwijzing naar externe hulpverlening. De cursisten worden daarom begeleid op terreinen als studiebegeleiding, beroepsoriëntatie, agendaplanning, doorstroming naar de arbeidsmarkt of verdere opleidingen, de inrichting van hun dagelijks leven, de aanpak van problemen met drugs, alcohol, het gerecht of situaties van kansarmoede. Voor de continuering van deze cursistenbegeleiding in 2021 kent de VGC daarom een subsidie toe van 75.000 euro.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel