Nieuwe steunmaatregelen in het Brussels Gewest en akkoord over een gecentraliseerde bestelling van stoffen mondmaskers

Pandemie coronavirus – Covid-19

De Covid-19-pandemie is de grootste gezondheidscrisis die het Brussels Gewest sinds zijn ontstaan meemaakt. Zij heeft aanzienlijke gevolgen op het vlak van gezondheid, maar ook voor het economische en het sociale leven. Daarom en om de verspreiding van het virus op een doeltreffende manier te kunnen bestrijden, is de Brusselse hoofdstedelijke regering het vandaag eens geworden over een reeks nieuwe maatregelen, waaronder een gecentraliseerde bestelling van stoffen mondmaskers en bijkomende ondersteuning voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de noodmaatregelen.

Medisch materiaal en stoffen mondmaskers

Het is van het grootste belang dat de zorg- en gezondheidssector over het nodige medische materiaal beschikt om zowel de patiënten / bewoners als de zorgverleners te kunnen beschermen. Met het oog op de exitstrategie is het eveneens belangrijk dat alle medewerkers van het Brussels Gewest de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen om hun taken uit te voeren. Indien de Nationale Veiligheidsraad de bevolking zou aanbevelen om mondmaskers te dragen, vindt de Brusselse regering het daarenboven aangewezen om elke burger minstens één herbruikbaar stoffen masker te bezorgen. 

Daarom heeft de regering beslist om de volgende maatregelen te nemen:

  • Iriscare zal niet alleen de bestellingen van materiaal voor de welzijns- en gezondheidssector centraliseren, maar ook de behoeften van de andere Brusselse instellingen die medische uitrustingen nodig hebben. Het zal bestellingen plaatsen via de opdrachten die uitgeschreven worden door de federale regering, maar ook autonome bestellingen plaatsen via de leveranciers en de kanalen die hub.brussels naar voor schuift.
  • De regering bood reeds ondersteuning om een consortium van Brusselse bedrijven van start te laten gaan met de productie van handgemaakte mondmaskers. Dat project blijft doorlopen. Daarnaast zal de regering - indien de Nationale Veiligheidsraad het dragen van mondmaskers aanbeveelt -  ervoor zorgen dat elke burger minstens één herbruikbaar stoffen masker krijgt. Die taak zal toevertrouwd worden aan Brussel Preventie en Veiligheid. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de tewerkstelling van werkzoekenden uit het Brussels Gewest en met de productiecriteria (sociale economie of maatwerkbedrijven) om de maskers te maken.

Maatregelen inzake tewerkstelling

De dienstenchequesector is een van de grootste werkverschaffende sectoren in het Brussels Gewest. De coronacrisis treft deze sector en de mensen die erin werken, zeer hard en bemoeilijkt hun financiële toestand. Daarom heeft de Brusselse regering in tweede en laatste lezing een bijzondere machtenbesluit goedgekeurd waarmee het deze sector op drie manieren wil steunen:

  • Eenmalige premie van 4.000 euro voor dienstenchequebedrijven die hun activiteiten hebben gestaakt;
  • De tijdelijke werkloosheid voor huishoudhulpen wordt aangevuld met een premie van 2,5 euro bruto per uur;
  • Verhoging van de gewestelijke tegemoetkoming met 2 euro om de bedrijven en hun werknemers die diensten blijven verlenen aan de personen die er het meest op aangewezen zijn, te ondersteunen.

Op het vlak van tewerkstelling zijn ook nog een aantal andere maatregelen genomen, zodat zij die steun genieten in het kader van een aanwervingsplan en hun beroepsactiviteit door de noodmaatregelen hebben moeten opschorten, daarvan geen nadeel ondervinden. Dit zijn de belangrijkste:

  • Verlenging van de activa.brussels-steun voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn;
  • Verlenging van de begeleiding van een ondernemersproject door de activiteitencoöperatieven met drie maanden;
  • Mogelijkheid om een nieuwe first stage te doorlopen, als de vorige door de gezondheidscrisis stopgezet moest worden;
  • Verlenging van de geldigheidsduur van de dienstencheques en de PWA-cheques met drie maanden.

Maatregelen inzake dierenwelzijn

Verschillende dierenasielen en maneges, waar geen geld binnenkomt, krijgen het financieel moeilijk om hun dieren te voeden. Om in hun behoeften te kunnen voorzien, heeft de regering beslist om een uitzonderlijke premie toe te kennen, variërend van 1.500 tot 3.000 euro voor dierenasielen en 100 euro per paard voor maneges.

Maatregel inzake het openbaar ambt

Vrijwilligerswerk voor ambtenaren: medewerkers van de gewestelijke overheid die door vrijstelling van dienst thuis zijn, kunnen voortaan ook tijdens de diensturen vrijwilligerswerk doen (bijvoorbeeld in een rusthuis). Dat kan uiteraard alleen na goedkeuring van de bevoegde leidend ambtenaar. Zo wordt een juridisch kader geboden voor ambtenaren om in de context van de Covid-19-gezondheidscrisis vrijwilligerswerk te doen, zonder in te leveren op hun wedde of verlofdagen.

Tot slot is Brussels Minister van Financiën Sven Gatz met zijn federale collega Alexander De Croo en de FOD Financiën, die voor het Gewest de dienst van de successierechten verzorgt, naar aanleiding van de gezondheidscrisis overeengekomen om de termijn voor het indienen van de nalatenschapsaangifte met vier maanden te verlengen.

Door deze maatregel zal het mogelijk zijn om die aangifte bij een overlijden in België binnen de acht maanden na het overlijden in te dienen, terwijl daarvoor normaal vier maanden tijd is. Ook de termijn waarbinnen de betaling van deze rechten dient te gebeuren, wordt met vier maanden verlengd. Deze termijnverlenging geldt in principe voor de nalatenschapsaangiften waarvoor de termijn tussen 16 maart en 30 juni 2020 verstrijkt. Verder worden ook de registratie- en de betalingstermijn in het kader van de registratierechten, buiten notariële akten, tijdelijk met hoogstens vier maanden verlengd.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Brulocalis
Brulocalis Een overzicht van de verschillende steunmaatregelen

 

Financiën en Begroting Ambtenarenzaken Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel