Met Good Move wordt Brussel echt een voorloper in ons land op vlak van mobiliteit

De Brusselse ministerraad keurde vandaag in tweede lezing de definitieve versie goed van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Met Good Move kiest Brussel resoluut voor een leefbare, verkeersveilige stad, door in te zetten op autoluwe wijken, sterk openbaar vervoer, en een vlottere verkeerscirculatie. Met dit plan wil de Brusselse regering tegen 2030 het autogebruik doen dalen met 24%, 34 % minder doorgaand verkeer, het fietsgebruik verviervoudigen, meer openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars, en vijftig autoluwe wijken creëren. De regering stelt de definitieve versie van Good Move vandaag voor op een persconferentie.

Minister-President Rudi Vervoort: “Good Move is een project van alle Brusselaars, over twee legislaturen heen. Ik ben als minister-president van de vorige en de huidige regering bijzonder trots op het proces, én op de uitkomst. Met Good Move wordt mobiliteit een oplossing in plaats van een probleem: een oplossing voor een goede luchtkwaliteit, voor een evenwichtige economische ontwikkeling en voor de leefbaarheid en een vlot verkeer in het Gewest. Bovendien zullen de uit te voeren begeleidende maatregelen leiden tot een rechtvaardige en solidaire transitie, zonder negatieve sociale weerslag voor de gezinnen. In dat verband is het weliswaar duidelijk dat Good Move steunt op de Brusselse bevoegdheden, maar dat neemt niet weg dat het verbeteren van de Brusselse mobiliteit op grootstedelijke schaal moet gebeuren.”
Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt is tevreden met de brede steun voor dit plan. “Uit het openbaar onderzoek bleek al een overweldigende steun voor een autoluwe, verkeersveilige, leefbare stad. Met dit plan gaan we de ommekeer in Brussel inzetten: 50 autoluwe wijken creëren, meer openbaar vervoer, vier keer zoveel fietsers, en we geven openbare ruimte terug aan de Brusselaars. In de definitieve versie van het plan verscherpen we de ambities rond verkeersveiligheid, met een scherpere timing en een duidelijke ambitie van nul verkeersdoden tegen 2030. We voegden Vision Zero toe als leidend mobiliteitsprincipe en Stad 30 als topmaatregel. Met Mobility as a Service investeren we in de multimodaliteit van de Brusselaar en de samenwerking tussen gemeentes en gewest wordt verder versterkt. Ik ben een trotse Brusselaar, want met Good Move wordt Brussel echt een voorloper in ons land op vlak van mobiliteit.”
Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet reageert fier: “Good Move is het resultaat van een enorm co-constructieproces. Ik ben fier op het resultaat en op de manier waarop het tot stand kwam. In de vorige regering was ik initiatiefnemer en begeleidde ik het proces en nu zal ik erover waken dat Good Move correct zal worden uitgevoerd. Elk plan van heraanleg van publieke ruimte, in heel Brussel, zal ik aftoetsen aan de architecturale kwaliteit én aan de principes van Good Move. Ik neem dus de rol van ‘Quality Controller’ van de uitvoering van het plan op mij voortaan.”

Good Move is de opvolger van Iris 2, en legt de grote beleidslijnen vast op vlak van mobiliteit. Het proces startte in oktober 2016. In tegenstelling tot eerdere, meer abstracte mobiliteitsplannen, was de doelstelling van de Brusselse Regering van bij aanvang zeer duidelijk: een concreet werkinstrument creëren dat als leidraad dient om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren en het stedelijk weefsel te versterken. Good Move is het resultaat van een co-constructieproces waaraan de meeste Brusselse en Belgische spelers uit zowel de overheids- als de privésector deelnamen. Dit proces resulteerde in een gedetailleerd plan dat op 4 april 2019 een eerste keer werd goedgekeurd door de vorige Brusselse regering. Het plan werd nadien voorgelegd aan de bevolking tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 17 juni tot 17 oktober 2019.

Naast de 19 gemeentes, namen maar liefst 8.000 mensen deel aan de online enquête. Ook honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door. De algemene principes van Good Move werden door een overweldigende meerderheid ondersteund. Op basis van die adviezen werkte de Brusselse regering aan een definitieve versie van het mobiliteitsplan, dat vandaag door de regering werd goedgekeurd.

De oorspronkelijke basisprincipes van het plan blijven behouden, en waar nodig versterkt. Leefbaarheid van de stad en levenskwaliteit voor de Brusselaar zijn en blijven twee centrale doelstellingen. Met de opdeling van het Brussels Gewest in een vijftigtal autoluwe zones wordt de doelstelling van leefbare wijken erg concreet. Op die manier zorgt het Gewest in samenwerking met de gemeentes voor meer ruimte voor ontmoeting, minder overlast in de wijken, en extra plaats voor groen in de stad. Het herinrichten van de wegen laat toe om de vrijgekomen openbare ruimte opnieuw aan de Brusselaars te geven. Meer zuurstof, in de vorm van extra groen, extra terrasjes, extra ontmoetingsplekken, of extra speelruimte.

De leidende kracht van het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat, wordt herbevestigd, en concreet vertaald met de autoluwe wijken, maar ook met de investeringen in voetgangersnetwerken, fietsinfrastructuur en openbaar vervoer.

Staatssecretaris van Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou : “Met Good Move laat de regering zien dat ze de openbare ruimte gastvrijer en toegankelijker wil maken voor iedereen, en ik verwelkom deze dynamiek. De universele toegankelijkheid moet immers gegarandeerd zijn voor alle Brusselse burgers - zowel valide als gehandicapte - voor elk project van openbare ruimte of mobiliteitsontwikkeling dat in het Brussels Gewest wordt uitgevoerd. Een fysieke, maar ook digitale toegankelijkheid via mobiliteitstoepassingen. Het rekening houden met de genderdimensie in de door Good Move geplande acties is ook een stap in de goede richting, met als doel dat iedereen zich met een gerust hart door Brussel kan bewegen. Deze politieke wil is nu een integraal onderdeel van Good Move en moet nu in de praktijk worden gebracht.”

Uit het openbaar onderzoek bleek een grote vraag vanuit de Brusselaar om de doelstellingen rond verkeersveiligheid nog te versterken. In de tweede versie van het plan staat vision zero, waarbij gestreefd wordt naar nul verkeersdoden en -gewonden in 2030 ook als expliciete doelstelling, en worden de plannen voor een algemene zone 30 in het hele Gewest verder vastgelegd, in lijn met het regeerakkoord. Ook wordt de timing voor het aanpakken van zwarte punten in het verkeer verscherpt. Dit gaat niet ten koste van de vlotte doorstroming van het verkeer. Er wordt volop ingezet op alternatieven, zodat pendelaars meer keuzevrijheid hebben om zich van en naar Brussel te verplaatsen. Een aantal weinig efficiënte en onleefbare toegangswegen naar de stad wordt omgevormd tot stadsboulevards. Het doorgaand verkeer wordt naar een aantal centrale structurerende verkeersassen geleid, en er worden maatregelen genomen om een vlottere doorstroming te creëren.

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Good Move wil van Brussel een woon- en werkstad voor de toekomst maken. De komende jaren blijven we investeren in een hyperaantrekkelijk openbaar vervoersnetwerk voor Brusselaars én pendelaars. Zo gaan we de metro uitbreiden. Want die vormt nog steeds het beste alternatief voor de wagen. Auto’s gaan we zeker uit Brussel niet bannen. Maar aan hun uitstoot moeten we wel flink werken. Iedereen weet dat. De Brusselaars zelf gaven dit massaal aan tijdens het openbaar onderzoek. Daarom zullen we onze fiscale hefbomen inzetten om erover te waken dat de auto’s die in Brussel nog rondrijden, vooral groen en proper zijn. Levenskwaliteit garanderen voor de Brusselaars en de Brusselse economie op volle toeren laten draaien, dat is de inzet van Good Move.”
"Mobiliteit is een grote uitdaging voor Brusselse ondernemingen. In dit opzicht ben ik verheugd dat Good Move doeltreffende maatregelen neemt om de congestie in Brussel te verlichten. Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan de stadslogistiek. De ambitie is dus om over de nodige ruimte te beschikken om het verkeer van goederen en diensten dat verband houdt met economische activiteiten efficiënter en netter te organiseren. Er moet ook een optimalisatie worden doorgevoerd van de leveringen op wijkniveau, met inbegrip van de leveringen die door e-commerce worden gegenereerd. Om dit te bereiken wil Good Move de ontwikkeling van nettere, snellere en efficiëntere leveringswijzen voor de lokale logistiek ondersteunen door het gebruik van elektrische voertuigen, vrachtfietsen en lokale bewaarkluizen", legt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Met Good Move zet de Brusselse regering ook in op innovatie, met de invoering van geïntegreerde tickets in het kader van Mobility as a Service (MaaS). Gebruikers van openbaar vervoer en deelmobiliteit zullen op die manier makkelijker kunnen overschakelen van de ene op de andere modaliteit. Een proefproject met 2.000 testers van de MIVB wordt momenteel opgestart.   

“Binnen Good Move is ook een grote rol weggelegd voor de nieuwe technologieën die sterk zijn doorgedrongen in de sector van de mobiliteit. Door deze technologieën in dienst te stellen van de mobiliteit, verbeteren we de levenskwaliteit van de Brusselaars. En dat is nu net een smart city. Digitalisering is overigens het element dat ervoor zal zorgen dat multimodaliteit werkelijkheid wordt, waarbij de gebruiker opnieuw in het centrum van het mobiliteitsbeleid zal wordengeplaatst. Open data vormen wellicht een van de oplossingen voor onze toekomstige mobiliteit. Door een beleid van open data te ontwikkelen dat de operatoren, zowel de publieke als de private, verplicht de mobiliteitsgegevens beschikbaar te stellen, zullen we input hebben voor toekomstgerichte studies, de gevolgen kunnen evalueren en bepaalde mobiliteitsproblemen kunnen oplossen”, ambieert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Good Move onderschrijft ook de klimaatdoelstellingen, door het verlagen van de impact op het leefmilieu. Concreet moet de uitstoot van broeikasgassen dalen met 35% tegen 2030. De autoluwe wijken, de focus op zachte mobiliteit en de forse vermindering van autoverkeer hebben tegelijk een impact op de gezondheid van de Brusselaars, door een daling van de luchtvervuiling en de lawaaioverlast van het doorgaand verkeer in de wijken. 

“In de strijd tegen de klimaatopwarming, en voor propere lucht speelt mobiliteit een cruciale rol. Met de goedkeuring en de uitwerking van Good Move voegt Brussel zich bij de steden die een voortrekkersrol opnemen op vlak van duurzame mobiliteit. Met dit plan, dat tot stand kwam samen met de Brusselaars, garandeert Brussel haar inwoners een groenere, gezondere en aangenamere leefomgeving”, stelt Alain Maron, minister van Klimaat en leefomgeving.

Ook de Europese Commissie is enthousiast over de mobiliteitsplannen in het Brussels Gewest. Good Move werd intussen genomineerd voor de Europese award voor Duurzame Stedelijke mobiliteitsplanning. Het participatieve proces waarmee Good Move tot stand kwam, en de totaalvisie op de stad als een geheel ecosysteem kon de jury sterk bekoren. Eind maart zal blijken of Brussel deze prestigieuze award in de wacht sleept.

Story image

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel