Gatz blijft tweetalige lerarenopleiding in Brussel ondersteunen

Op voorstel van Brussels minister Sven Gatz besliste het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de tweetalige lerarenopleiding van de Erasmushogeschool (EhB) en Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) verder met 125.000 euro te subsidiëren. De opleiding zal volgend academiejaar ook worden toegepast in de trajecten van zij-instromers en de bacheloropleidingen voor kleuter- en secundair onderwijs.

Al sinds 2016 werken de EhB en HEFF samen in de uitwerking van een tweetalige lerarenopleiding. Het doel van de samenwerking was onderwijzers tweetalig in het Nederlands en het Frans op te leiden en hen voor te bereiden op zowel het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs op het vlak van taalvaardigheid, didactieken, formele vereisten, etc.

De subsidie die het VGC-college nu uittrekt op initiatief van minister Gatz, die in de VGC bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs, zal er nu ook toe bijdragen om de tweetalige opleiding tot onderwijzer(es) ook toe te passen in andere trajecten van de betrokken hogescholen: de trajecten van de bacheloropleidingen voor het kleuter- en het secundair onderwijs, en de trajecten voor zij-instromers in de opleiding. Zij-instromers zijn kandidaat-leerkrachten die vanuit een ander beroep de overstap naar het onderwijs willen maken.

“We vinden het belangrijk om urban education te promoten: onderwijs in een diverse en meertalige omgeving”, zegt minister Gatz. “Urban education wordt immers elke dag meer de toekomst voor de kinderen en jongeren in Brussel. We willen daarom onze leerkrachten ondersteunen in het verwerven van de nodige vaardigheden om met die stedelijke realiteit te kunnen omgaan. Daarbij wordt de focus gelegd op taalonderwijs, meertaligheid, STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebestrijding, diversiteit, digitale vaardigheden etc.
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Story image
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel