Brusselse regering stemt in met steun voor huurders van handelspanden

Op voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie, en Sven Gatz, Minister van Financiën en Begroting, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van bijzondere machtenbesluit betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Het ontwerpbesluit wordt nu ter overleg aan de sociale partners voorgelegd. Het is de bedoeling dat de maatregel medio januari in werking treedt.

Het doel van deze steunmaatregel is, enerzijds, de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft, zelfs als de huurder zich in een moeilijkere financiële situatie bevindt. Voor deze maatregel werd een budget van 30 miljoen euro vrijgemaakt.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Als de partijen gebruik willen maken van de maatregel, moeten de eigenaar en de huurder een vrijwillige overeenkomst sluiten.
  • Deze overeenkomst omvat een opschorting van de betaling van de handelshuur (inclusief lasten) gedurende 4 maanden, te rekenen vanaf april 2020.
  • De betaling van ten minste één of twee maanden huur (inclusief lasten) wordt door de eigenaar kwijtgescholden.
  • Voor de betaling van maximaal twee maanden huur (inclusief lasten) kan de huurder gebruik maken van een voorschotregeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via deze regeling wordt een lening aan de huurder versterkt en wordt ervoor gezorgd dat de twee maanden huur aan de verhuurder worden betaald.
  • Dit voorschot heeft de vorm van een lening (tot een maximumbedrag van 25.000 euro voor twee maanden) over twee jaar en dient te worden terugbetaald over een periode van maximum 18 maanden. De eerste terugbetaling moet pas na 6 maanden plaatsvinden.
  • Er geldt een rentevoet van 2% per jaar.
  • Eenzelfde huurder kan meerdere handelshuurleningen ontvangen op basis van overeenkomsten met één of meerdere verhuurders, maar het maximumbedrag van alle leningen samen is beperkt tot 25.000 euro.
  • De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 30 juni 2021, met een laatste betaling op 31 december 2021. De maatregel zal dus uiterlijk op 31 december 2023 aflopen (met uitzondering van hangende geschillen), rekening houdend met de aflossingstermijn van twee jaar.
  • Eventuele nettoverliezen komen ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het beheer van de steun wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De modaliteiten om de steun aan te vragen worden binnenkort meegedeeld.

"Deze maatregel met betrekking tot handelshuurovereenkomsten vervolledigt het scala aan steunmaatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen die te lijden hebben onder de crisis. De huur vertegenwoordigt voor hen immers een groot aandeel in de lasten die zij moeten dragen. De maatregel, die berust op een overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder, moet het mogelijk maken deze lasten te verminderen. Zij heeft tot doel de huurders meer financiële ademruimte te bieden en tegelijkertijd de financiële inkomsten van de verhuurders veilig te stellen ondanks de moeilijkheden die hun huurders ondervinden", legt Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie, uit.
"Enkele maanden geleden zijn we als Brusselse regering al in de bres gesprongen voor particulieren die door de COVID19-crisis moeite hadden om hun huur te betalen. Veel handelaars en kleine zelfstandigen die een handelshuur moeten betalen, kampen ook met dit probleem. We proberen er alles aan te doen om hen zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen. Ik ben dan ook blij dat we voor hen deze regeling uit hebben gewerkt. Ik hoop dat zoveel mogelijk ondernemers hiervan gebruik zullen maken", zegt Sven Gatz, Brussels minister van Financiën en Begroting.

Meer info?

Nicolas Roelens, woordvoerder van Staatssecretaris Barbara Trachte:  nroelens@gov.brussels - 0485/89.83.95

Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Financiën en Begroting Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel