Brusselse regering maakt woning kopen goedkoper

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van minister van Financiën Sven Gatz een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat voorziet in een aantal wijzigingen in het regionale stelsel van de registratierechten op de aankoop van een woning die de koper(s) tot hoofdverblijfplaats zal dienen. Deze wijzigingen maken het kopen van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest fiscaal goedkoper.

Het gaat meer bepaald om drie wijzigingen aan het abattement op de registratierechten. Dit abattement is de korting op de registratierechten, de gewestelijke belasting die de koper bovenop de aankoopprijs van een woning moet betalen. De eerste wijziging verhoogt het huidige abattement van 175.000 EUR naar 200.000 EUR; de tweede wijziging voert een bijkomend abattement in bij een belangrijke energetische renovatie van de woning (25.000 EUR per sprong van energieklasse, mits een verbetering van minstens 2 sprongen); en ten derde trekt het Brussels Gewest het huidige plafond van 500.000 EUR, vanaf hetwelk een woning niet meer in aanmerking komt voor een abattement, op naar 600.000 EUR.

De tekst wordt nu ter advies voorgelegd aan onder meer de Brusselse sociale partners, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu en de federale overheidsdienst voor Financiën, die zich zal uitspreken over de technische uitvoerbaarheid.

“Met deze wijzigingen aan het abattement voeren we een deel van het regeerakkoord uit”, zegt bevoegd minister Sven Gatz. “Ze moeten de aankoop van een woning die de hoofdverblijfplaats wordt van de kopers minder duur maken. Daarmee streven we ernaar om in het Brussels Gewest een voldoende grote middenklasse te behouden van jonge gezinnen die willen investeren in een eigen woning.”

Jaarlijks maken nu al meer dan 7.000 gezinnen, of nagenoeg twee derden van de kopers van een woning in het hoofdstedelijk gewest, van deze korting op de registratierechten gebruik om zich voor een langere periode of permanent in Brussel te vestigen.

Wie van een abattement wenst te genieten, zal zich van zodra de nieuwe regeling van kracht is, binnen de drie jaar (in plaats van twee jaar) in het pand moeten vestigen. En voor kopers die een reno-abattement aanvragen, het bijkomend abattement bij een energierenovatie, wordt de tijd om zich in de woning te domiciliëren verlengd naar vijf jaar. Uitgebreide renovatiewerken in een woning kunnen immers lang duren en niet zelden worden kopers geconfronteerd met tegenvallers bij de verbouwingen, waardoor ze niet binnen twee jaar in het pand kunnen gaan wonen.

Een laatste tegemoetkoming betreft de kopers die geen vijf jaar in de woning blijven wonen : zij zullen dan niet langer het volledige bedrag moeten terugbetalen, maar slechts een bedrag naar rato van de resterende domiciliëringstermijn.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Story image
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel