Brusselse regering bereikt akkoord over begrotingsdoelstellingen

De Brusselse regering is donderdag tot een akkoord gekomen over de drie begrotingsbesprekingen waaraan ze een speciale ministerraad heeft besteed: de begrotingscontrole voor het begrotingsjaar 2020, de opstelling van de begroting voor 2021 en de vastlegging van een meerjarig begrotingstraject tot 2024.

Brussels minister van Begroting Sven Gatz: “In uiterst moeilijke omstandigheden zijn we er in geslaagd tot een akkoord te komen dat toelaat om de ambitieuze doelstellingen van onze regeerverklaring vol te houden, de uitdagingen van de crisis te beantwoorden en onze koers te bewaren om de legislatuur financieel gezond af te sluiten. De fiscale druk op de Brusselaar wordt bovendien niet verhoogd. Dat stemt me tevreden.”

Hoewel de effecten van de Covid-19-crisis natuurlijk hun impact hebben op de begrotingen van 2020 en 2021, heeft de Brusselse regering zich tot doel gesteld om in 2024 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, op de strategische investeringen na. De regering wil dat doel bereiken door haar investeringen te blijven uitvoeren, vooral inzake mobiliteit, sociale huisvesting, werkgelegenheidsbeleid, economische relance en wat betreft de klimaatmaatregelen uit het regionaal klimaatplan. Deze investeringen zijn onmisbaar om de economie te laten herleven en het welzijn van de Brusselaars te verzekeren. De crisis heeft de behoefte aan maatregelen op deze vijf terreinen duidelijk aangetoond. Parallel daarmee, moeten inspanningen tot rationalisaties toelaten om besparingen te realiseren die het budgettair traject opnieuw recht trekken, om op hun beurt impulsen te geven aan nieuw beleid.

Zoals begin 2019 werd beslist, worden de strategische investeringen buiten het deficit van de gewone begroting gehouden. Dat zijn investeringen ten belope van 500 miljoen euro, noodzakelijk voor het openbaar vervoer (tram, bus en metro) en de renovatie van de tunnels. Deze aanpak wordt door de Europese Commissie overigens sterk aanbevolen.  Daarnaast blijft de Brusselse regering ook binnen de reguliere begroting o.a. investeren in de veiligheid van tunnels, de sociale huisvesting en de aanleg van nieuwe fietspaden.

Het budgettair tekort voor 2020 en het verwacht tekort voor 2021 zijn te wijten aan de Covid-19-pandemie,die over heel de wereld in volle hevigheid is losgebarsten en moeilijk onder controle blijkt te krijgen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden voor ongeveer 500 miljoen euro in 2020 steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te bezweren.

Bovendien heeft het Gewest zijn inkomsten met ongeveer 500 miljoen euro zien teruglopen. Zo heeft het Gewest bijvoorbeeld minder middelen ontvangen van de federale overheid via de financieringswet. Daarnaast heeft de MIVB een gevoelige daling van haar inkomsten gekend en hebben de successierechten minder opgebracht dan verwacht was.

De komende begrotingsjaren heeft de Brusselse regering de ambitie om de tekorten opnieuw te verminderen en de minderontvangsten weg te werken. De uitdrukkelijke doelstelling is om in 2024 terug een begroting in evenwicht te krijgen, op de al vermelde 500 miljoen strategische investeringskosten na. Het Brussels Gewest zal ook een beroep doen op een rechtmatig deel van de middelen die het Europees Herstelfonds voor ons land heeft voorbehouden.  

Enkele weken geleden bevestigde het ratingbureau Standard&Poor’s in haar jongste rapport nog de AA-rating van het Brussels Gewest. Het ratingbureau stelde dat het Brussels Gewest over een zeer proactief en bekwaam financieel management en beleid beschikt. En, over een sterke hoofdstedelijke economie die de financiele gezondheid van het Brussels Gewest ondersteunt.

Minister van Begroting Sven Gatz zal, zoals steeds, eind oktober de begroting overmaken aan het Brussels Parlement. De toelichting en bespreking in de commissie volgt in november.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel