Brusselse begroting structureel in evenwicht en ruimte voor strategische investeringen

Vandaag heeft Brussels minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van meertaligheid Sven Gatz de Brusselse begroting voorgesteld in de commissie voor Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement.

De begroting is structureel in evenwicht: alle werkingskosten van de Brusselse hoofdstedelijke gewestregering worden gedekt door de gewestelijke ontvangsten. Daarnaast investeert Brussel wel voor 500 miljoen in infrastructuur voor mobiliteit en veiligheid om aan de grote stedelijke uitdagingen tegemoet te komen. Dit past volledig in het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen.

De regering zal ook ruim 200 miljoen aan besparingen doorvoeren. Elke Brusselse minister zal hiertoe de nodige inspanningen leveren. Daarenboven zal de begroting maandelijks strikt gemonitord worden, met bovendien bijkomende spending reviews. De regering zal in het voorjaar een begrotingscontrole doorvoeren in functie van de verdere meerjarenkeuzes in het regeerakkoord.

Financiën en Begroting
Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel