Brussels Parlement keurt begroting 2024 goed

Brussels Parlement keurt begroting 2024 goed

De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft de begroting voor 2024 goedgekeurd. Met deze begroting plaveit bevoegd minister Sven Gatz aan de weg naar een structureel evenwicht voor volgende legislatuur.

Na zware onderhandelingen was de regering er eind oktober in geslaagd om een akkoord over de begroting 2024 te sluiten. Daarbij werd een schuldplafond ingesteld van 210 procent, als garantie op gezondere overheidsfinanciën. Er werd ook overeengekomen dat het Brussels Gewest zal besparen op personeels- en werkingskosten, investeringen en subsidies. Zo zal de regering voor 150 miljoen euro aan besparingen en hervormingen realiseren en de begroting 2024 met een beter resultaat afsluiten. Het streefdoel is het tekort op de begroting met een kwart terug te dringen. Tegelijk plant de regering hervormingen in de ontvangsten. Zo zullen bijvoorbeeld de belastingen op de inverkeerstelling, de stedenbouwkundige lasten en boetes worden geïndexeerd.

De voorbije jaren heeft Brussel met de covidcrisis, de Oekraïnecrisis en de energiecrisis zware dobbers te verwerken gekregen. De regering wil nu de provisie voor het opvangen van de energiecrisis afbouwen. De vermelde crisissen hebben ook een impact gehad op de schuld, die op een korte periode sterk is gegroeid. Dit heeft voor gevolg dat deze regering en de volgende regering, sneller dan vooropgesteld in het begin van de legislatuur, de strategische investeringen, zoals de aanleg van een bijkomende metrolijn, de renovatie van de tunnels of de elektrificatie van de busvloot, terug in de doelstelling van een begrotingsevenwicht moeten opnemen.

Bovendien leidden de crisissen tot een toename van de inflatie, met onvermijdbare bijkomende uitgaven als gevolg, zoals hogere interestlasten en indexaties van de lonen van het overheidspersoneel, de BE Home-premie en de dienstencheques.

“Niettemin ben ik ervan overtuigd dat het Brussels Gewest met deze begroting in staat is de richting van een evenwicht in de volgende legislatuur in te slaan”, aldus minister Sven Gatz. “Met de besparingen en hervormingen die we bij deze begrotingsronde hebben afgesproken, zetten we een belangrijke stap in de goede richting en dit zonder nieuwe belastingen voor de Brusselaars.” Maar de minister voegde er aan toe dat dit evenwicht niet ten koste mag gaan van strategische investeringen, zoals investeringen in de tunnels en de metro, die ten goede komen zowel aan Brusselaars als aan pendelaars vanuit Vlaanderen en Wallonië. Hiervoor kijkt de minister ook naar de andere entiteiten in het land, “het economische belang van onze hoofdstad moet in relatie staan met een correcte financiering”. ​

Dat de vermelde crisissen van de voorbije jaren een belangrijke oorzaak vormen van het begrotingstekort en de toename van de schuld de afgelopen jaren, kan ook gezien worden in onderstaande grafiek. Deze grafiek toont duidelijk aan dat tussen 2019 en 2020 het begrotingstekort sterk is toegenomen door de uitgaven die gepaard gingen met het beheersen van de covid-crisis.

Het begrotingstekort van 2021 werd nog steeds gekenmerkt door ondersteunende maatregelen voor de gezondheidscrisis en het voorzien van de nodige relancemiddelen voor de doorstart van de Brusselse economie.

​In 2022, toen de piek van de covid-crisis achter ons lag, werd de Brusselse Regering ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, opnieuw geconfronteerd met een noodsituatie. Op vlak van begroting betekende dit dat er middelen vrijgemaakt werden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland, leidden in Europa ook tot een inflatiegolf. Deze heeft een sterke impact gehad op de begroting van 2022 en 2023. Naast de automatische indexering van de ambtenarenlonen, kende de overheidsuitgaven ook een sterke stijging in de werkings- en investeringskosten. Maar ook de Brusselse bedrijven en gezinnen werden door deze inflatiegolf getroffen. De Brusselse regering nam bijkomende maatregelen om de meest kwetsbare gezinnen en energieafhankelijke bedrijven te ondersteunen. Desondanks, slaagde de Regering erin om in de structurele uitgaven toch bijkomende besparingen door te voeren.

​Met de begroting van 2024 kunnen we de crisissen gelukkig stilaan achter ons laten. De energie- en vluchtelingencrisis hebben zeker nog een impact op de begroting, maar niet meer zoals de afgelopen jaren. Dit laat toe om terug richting een begroting in evenwicht te evolueren Met de begroting 2024 wordt een belangrijkste eerste stap gezet door het structureel begrotingstekort met een kwart terug te dringen. Door de oplopende rentevoeten vertalen deze besparingen zich nog niet volledig in het begrotingssaldo, maar wordt er wel een primair saldo bereikt waarmee Brussel zich houdt aan de gevraagde Europese begrotingsdoelstellingen.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel