Brussels Parlement keurt begroting 2021 goed

Het Brussels Parlement heeft tijdens zijn laatste plenaire vergadering van het jaar de begroting voor 2021 goedgekeurd. Vooruitkijkend naar 2021 ziet Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz nog de schaduw hangen van 2020: “We zijn dit jaar door de uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van de COVID19-pandemie, gedwongen geweest een krachtig relancebeleid te voeren en te blijven investeren om het economisch en sociaal weefsel van ons gewest zo goed mogelijk in stand te houden”, reageert hij. “Het ziet ernaar uit dat dit ook volgend jaar nog nodig zal zijn.”

Toch heeft Gatz ook het voorbije jaar een strikt begrotingsbeleid gevoerd en is hij van plan om dit ook de komende jaren vol te houden.

“Het blijft onze ambitie om tegen het einde van de legislatuur opnieuw een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, met uitzondering van de strategische investeringen, en zonder de belastingdruk te verhogen”, aldus Gatz.

Voor elke minister van Begroting is het nooit eenvoudig om een raming van de ontvangsten en uitgaven van het komende jaar neer te leggen in het parlement. Daar wordt traditiegetrouw gediscussieerd over de prioriteiten, de financiering van de uitgaven of de evolutie van de schuld. Maar dit jaar werd de hele wereld geconfronteerd met een totaal nieuwe economische context van instabiliteit.

“Als Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd van ons, net als van de andere overheden een grote flexibiliteit en wendbaarheid verwacht”, aldus Gatz. “Naast de beleidsdimensie waarover elke vakminister waakt, kreeg ook de Brusselse begroting ten gevolge van de COVID19-pandemie onverwacht een zwaarwegende focus: de ondersteuning van het sociaal en economisch weefsel in Brussel, op korte en op lange termijn. Dat heeft doorgewerkt in de begroting 2021.”

De Brusselse regering heeft daarom voor volgend jaar opnieuw een provisie van 150 miljoen euro in de begroting ingeschreven om de nodige economische en sociale steunmaatregelen te kunnen treffen. Daarnaast worden de relancemaatregelen van 2020 volgend jaar voor 133 miljoen euro verdergezet. De investeringen stijgen bovendien met 12%. Er wordt sterk geïnvesteerd in sociale huisvesting, mobiliteit, werkgelegenheid en de uitvoering van het klimaatplan met als doel onze regio voor de toekomst overeind te houden als een plaats waar het goed is om te leven en te werken en als economische metropool.

“Dat dit een invloed heeft op de schuld, is onvermijdelijk”, zegt Gatz. “In deze crisistijden volgen de ontvangsten immers niet de uitgaven. De uitgaven stijgen met 14 procent terwijl de inkomsten dalen met 3,7%. Verschillende maatregelen om ons economisch weefsel te ondersteunen hebben net betrekking op de teruglopende ontvangsten, zoals de vrijstelling van de citytax voor de hotelsector, de verlenging van betalingstermijnen en het hanteren van voorzichtige ramingsstaten. Volgend jaar zullen we voor elke euro die we ontvangen 1,2 euro uitgeven.”

Uit de evolutie van de inkomsten voor 2020, met deze maand een opsteker van 42 miljoen euro aan gewestelijke belastingen, kan afgeleid worden dat de inschatting van de inning van de gewestbelastingen met de benodigde voorzichtigheid werd geraamd bij de begrotingsaanpassing, toen de Coronacrisis wereldwijd al had toegeslagen. Minister Gatz hoopt dat deze trend in 2021 verder wordt gezet.  

Het is volgens minister Gatz van groot belang om in deze moeilijke tijden de economische sectoren die voor Brussel van levensbelang zijn te stutten, om te vermijden dat er na de COVID19-crisis een woestijn overblijft.

“Die analyse volgt bijvoorbeeld ook het ratingbureau Standard&Poors”, zegt hij. “S&P heeft onze goede rating behouden, weze het met negatieve outlook, net omdat we verstandig investeren en een strak begrotingstraject volgen. Daarom blijven we ook volgend jaar investeren in Brussel en zorgen we voor een relance die hopelijk vanaf volgend jaar ook economische groei oplevert. En dan kunnen we tegen het einde van de legislatuur terug een structureel begrotingsevenwicht bereiken, de strategische investeringen uitgezonderd, zonder de belastingdruk voor de Brusselaars te verhogen. Dit evenwicht willen we bereiken door de begroting strikt te monitoren, waar nodig hervormingen en rationalisaties door te voeren en in te zetten op een rechtmatig deel van de middelen die het Europees Herstelfonds voor ons land heeft voorbehouden.”
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel