Brussels Gewest voert mobiliteitsbudget in voor leidend ambtenaren

Brussels Gewest voert mobiliteitsbudget in voor leidend ambtenaren

Op voorstel van de Brusselse minister bevoegd voor het Openbaar Ambt, Sven Gatz, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van besluit betreffende het mobiliteitsbudget en de aankoop, het gebruik en het beheer van dienstvoertuigen goedgekeurd.

Het besluit legt de rechtsgrond vast en regelt de verwerving, het gebruik en het beheer van de voertuigen door de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder het toepassingsgebied vallen.

“Met dit ontwerp van besluit, dat voorziet in objectieve, transparante en homogene voorwaarden voor het toekennen van een mobiliteitsbudget aan leidend ambtenaren, komen we tegemoet aan een vraag van het Rekenhof en zorgen we voor een vernieuwende aanpak binnen de Brusselse administratie,” zo legt minister Gatz uit.

Dit besluit doet meer dan een regularisatie invoeren: leidend ambtenaren die voorheen aanspraak konden maken op een dienstvoertuig, krijgen nu een mobiliteitsbudget. De leidend ambtenaren krijgen daarmee de mogelijkheid om verschillende vervoersmodi te combineren. Dat kan een autolease zijn, weze het zonder een klassieke verbrandingsmotor, maar ook een fiets, step, een treinabonnement of een combinatie, zolang die binnen het budget valt. Het ontwerpbesluit draagt zo bij aan de vergroening van de mobiliteit binnen de Brusselse administratie.

Met dit innovatieve mobiliteitsbudget wil de Brusselse regering ook uitstekende topambtenaren kunnen aantrekken en behouden. Ook de andere gewestelijke overheden trachten met soortgelijke regelingen concurrentieel te zijn op de arbeidsmarkt. 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image

 

Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel