Brussels Gewest remedieert tekortkomingen uit rapport Rekenhof

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister van Financiën Sven Gatz vandaag in het Brussels Parlement een tweeledig amendement ingediend in de commissie Financiën, waarmee ze in navolging van een kritisch rapport van het Rekenhof van twee weken geleden maatregelen treft om de kwaliteit van de boekhoudkundige rapportage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk te verbeteren.

In het eerste deel van het amendement bij het ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2022 worden in artikel 5 vier belangrijke bepalingen toegevoegd die de vastgestelde problemen in de organisatie, de kennis en vooral de doorstroming van informatie bij het opstellen van de rekeningen de wereld uit moeten helpen.

Zo wordt een adjunct van de gewestelijke boekhouder aangesteld om zijn team te versterken en professionaliseren. Er worden ook twee comités in het leven geroepen: een comité van bedrijfsrevisoren dient de certificering door de bedrijfsrevisoren beter af te stemmen met die van de raadsheren van het Rekenhof, door de vaststellingen beter te laten doorstromen.
​Daarnaast komt er een comité met de boekhouders van de verschillende entiteiten van de gewestelijke administratie, de gewestelijke boekhouder en zijn adjunct, om op het niveau van de administratie informatie en knowhow uit te wisselen.
​Ten derde komen er voor bepaalde punctuele boekhoudkundige problemen thematische werkgroepen om deze dankzij een betere professionalisering en knowhow op te lossen.
​Tenslotte worden de leidend ambtenaren en de boekhouders van de Autonome Bestuursinstellingen (ABI’s) van het Gewest onder het gezag geplaatst van de gewestelijk boekhouder. Zij worden dus verplicht mee te werken met het team van de gewestelijk boekhouder en dienen zijn richtlijnen op te volgen.

In het tweede deel van het amendement wordt de timing voor de indiening van de rekeningen door de ABI’s vervroegd. Alle gewestelijke instellingen moeten ten laatste op 30 april hun rekeningen hebben opgemaakt. Op uiterlijk 31 mei dienen de rekeningen door de bevoegde instanties te worden goedgekeurd. Voor de instellingen van categorie 1 wordt de algemene rekening goedgekeurd door de regering, na voorlegging door de bevoegde minister. Voor de instellingen van categorie 2 wordt de algemene rekening goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en daarna overgemaakt aan de gewestelijke boekhouder en het Rekenhof.

De memorie van toelichting van het amendement legt ook uit dat de investeringen in IT, via het SAP-platform dat operationeel is sinds januari van dit jaar, al tegemoet komen aan het merendeel van de opmerkingen van het Rekenhof over de betrouwbaarheid van de fiscale gegevens en de tijdige interne uitwisseling van de gegevens binnen de administratie. Bovendien kondigt de memorie aan dat er nog bijkomende instellingen in het SAP-platform zullen stappen. Hoe meer instellingen immers deel uitmaken van hetzelfde platform, hoe beter de processen op elkaar kunnen worden afgestemd, met een betere kwaliteit van de gegevensstromen voor gevolg.

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is tevreden dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij dit amendement zeer snel na de publicatie van het kritische rapport van het Rekenhof de belangrijkste krijtlijnen van het remediëringsplan in uitvoering kan brengen waarmee hij daags na de bekendmaking van het rapport reageerde.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel