BHG krijgt onthouding van Rekenhof, dat verbetering erkent in Brusselse boekhouding

BHG krijgt onthouding van Rekenhof, dat verbetering erkent in Brusselse boekhouding

Na het rapport dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2021 van het Rekenhof kreeg, heeft het Brussels Gewest de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om op basis van de aanbevelingen van het Hof zijn rekeningen te verbeteren. “Het Brussels Gewest zal die inspanningen onverdroten verderzetten”, verzekert Brussels minister van Begroting Sven Gatz.

Die inspanningen hebben al heel wat resultaten opgeleverd, erkent het Rekenhof, dat aan het Vlaams Gewest een goedkeuring onder voorbehoud gaf van zijn rekeningen, terwijl het Waals Gewest een afkeurend oordeel kreeg. Voor het Brussels Gewest gaf het Rekenhof een onthouding, wat wil zeggen dat het Hof geen uitspraak wil doen omdat de interne procedures nog niet helemaal in orde zijn. ​

De Brusselse regering heeft nochtans onder impuls van minister Gatz heel wat acties ondernomen om de rapportage over haar rekeningen te verbeteren. Zo startte de Begrotingsminister een semesteriële dialoog op met het Hof. Een comité van bedrijfsrevisoren dient bijvoorbeeld de certificering beter af te stemmen met die van de raadsheren van het Rekenhof. ​

Ook de boekhoudkundige informatie werd door het Gewest sneller en beter aangeleverd. Binnen de verschillende entiteiten van de gewestelijke administratie werd een comité van boekhouders geïnstalleerd, waarmee de gewestelijke boekhouder en zijn adjunct informatie en knowhow uitwisselen, met gunstige resultaten. Verder hebben ook de verschillende administraties en instellingen van openbaar nut van het Gewest zich ingespannen om de rekeningen correcter te boeken en ze binnen de gevraagde tijdsbestekken aan het Rekenhof af te leveren.

Het voornaamste probleem situeert zich volgens het Rekenhof in de digitale uitwisseling tussen Brussel Fiscaliteit (BF) en het algemeen begrotingsbeheer van Brussels Financiën en Begroting (BFB). Er werd de voorbije jaren fors geïnvesteerd in hervormingen in de informaticatechnologie. Maar de realisatie van die hervormingen kost meer tijd dan oorspronkelijk was gedacht. Het Rekenhof vindt daarom dat er nog teveel manuele interventies dienen te gebeuren.

Na de herfstvakantie zullen de betrokken administraties, het kabinet van de minister van Begroting en het Rekenhof overleggen over nog verdere verbeteringen van de boekhoudprocessen. ​

Djellal Amil Adjunct woordvoerder/porte-parole adjoint FR, Kabinet van Minister Sven Gatz
Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel