Advies Raad van State over SmartMove erkent bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar dringt aan op samenwerkingsakkoord

De Raad van State heeft de juridische adviezen over de drie voorontwerpen van ordonnantie in verband met SmartMove aan de Brusselse hoofdstedelijke regering bezorgd. Het eerste advies betreft de invoering van een slimme kilometerheffing in het Brussels Gewest; het tweede advies handelt over de invoering van het nultarief voor de Brusselaars van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en het derde advies gaat over de invoering van het nultarief voor de Brusselaars van de verkeersbelasting.

De Brusselse regering zal deze adviezen over SmartMove en het recente advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nu verder moeten onderzoeken. Het is echter al duidelijk dat de Raad van State geen negatief advies formuleert over de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een slimme kilometerheffing in te voeren. Over de twee andere voorontwerpen dringt de Raad in zijn adviezen aan op een samenwerkingsakkoord, in het bijzonder voor wat betreft het fiscaal statuut van leasewagens.

Zo verwoordt de Raad van State dit: “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (kan) een verschil in behandeling verantwoorden met het gegeven dat de andere gewesten niet akkoord gaan met een hervorming in de aangegeven zin. Dat belet evenwel niet dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er alles moet aan doen om tot een samenwerkingsakkoord te komen waarbij mogelijke discriminatoire situaties zoveel mogelijk worden voorkomen of toch worden beperkt.”

De Brusselse regering zal de komende periode een standpunt innemen over deze drie adviezen van de Raad van State en over het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Tegelijk zal ze het overleg met de andere gewesten en de federale overheid in het kader van het Overlegcomité hervatten, zoals ze dat in het verleden steeds heeft gedaan en zal blijven doen.

 

Story image
jaarlijkse verkeersbelasting -Advies - Avis 3 - Taxe de circulation - Conseil d'Etat - Raad van State.pdf 168 KB BIV - TMC - Avis-Advies 2 - Conseil d'Etat - Raad van State.pdf 166 KB Smartmove Avis - Advies 1 - Conseil d'Etat - Raad van State.pdf 651 KB
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel