1 miljoen euro voor Brusselse Time-In-projecten om schooluitval tegen te gaan

1 miljoen euro voor Brusselse Time-In-projecten om schooluitval tegen te gaan

Het aantal secundaire scholen dat een Time-In financiering krijgt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt verhoogd van 5 naar 8 scholen. Daarmee kunnen deze scholen een beleid uitbouwen om spijbelen en schooluitval tegen te gaan.

Voor het schooljaar 2024-2025 voorziet de VGC in 1 miljoen euro zodat scholen met (beroeps)technisch onderwijs, extra mensen kunnen inzetten om leerlingen aan boord te houden. Sociaal assistenten, psychologen en andere professionelen worden zowel individueel als in klasverband ingezet om jongeren weer op de rails te krijgen en om samen te werken aan een positief schoolklimaat.

De voorbije jaren werkten reeds 5 scholen een beleid uit rond schooluitval, vanaf volgend schooljaar kunnen 3 extra scholen starten met een Time-In project.

“Jongeren aan boord houden in ons onderwijs en er voor zorgen dat ze blijven werken aan een diploma secundair onderwijs, dat is de hoofddoelstelling van Time-Out”, zegt Sven Gatz, Brussels minister en in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “Met dit project krijgen scholen meer ruimte om aan de slag gaan met leerlingen die het moeilijk hebben of hebben afgehaakt, om welke reden dan ook. We willen dat élke leerling voor zich een toekomst ziet, in een positief schoolklimaat, want daarin ligt het succes van ons onderwijs.”

Sommige leerlingen hebben en cours de route negatieve schoolervaringen opgelopen, kennen gedragsproblemen of denken aan opgeven. Om deze complexe problematiek aan te pakken, is versterking van de begeleiding en hulpverlening in de meeste brede zin van het woord noodzakelijk. De VGC wil met dit subsidiekader scholen ondersteunen om de gekwalificeerde uitstroom van jongeren te verhogen en hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel