Vlaamse investeringen in Brussel stegen met 165 miljoen van 2012 tot 2017

Vlaams viceminister-president en minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz heeft de Vlaamse regering van vrijdag 29 maart het rapport 2018 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) meegedeeld. Het rapport leert dat de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel toenamen van 768 miljoen euro in 2012 tot 933 miljoen in 2017, een stijging van ca 165 miljoen. Dat is niet meer dan logisch omwille van de sterkere bevolkingstoename in Brussel dan in Vlaanderen, vindt minister Gatz, die om die reden voor de volgende regeerperiode een hogere begrotingsnorm bepleit.

Deze GACB is een permanente samenwerkingscommissie van ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de administratie van de Vlaamse Gemeenschap. Ze werd op 27 mei 2016 in het leven geroepen op initiatief van minister Sven Gatz en zijn collega Guy Vanhengel, die voorzitter is van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het rapport 2018 omvat twee onderdelen. Op basis van de Vlaamse decretale regelgevingsagenda’s 2018-2019 werd op vraag van de VGC-ambtenaren de implicatie van de nieuwe decreten op Brussel besproken. Het rapport 2018 maakt van deze zogenaamde Brusseltoets een oplijsting.

Het rapport actualiseert verder ook voor de jaren 2016 en 2017 de financiële stromen die vanuit de gemeenschapsbevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel vloeien. Sinds 2012 brengen ambtenaren van de VGC en Vlaamse Gemeenschap die in kaart. De cijfers worden vervolgens per beleidsdomein afgezet t.o.v. het engagement van de Vlaamse Regering zoals verwoord in het regeerakkoord, met name de bevolkingsnorm van 30% (de Vlaamse Gemeenschap neemt 30% van de inwoners uit het Brussels gewest als doelgroep) die zich weerspiegelt in een begrotingsnorm van 5% (van het totaal van de betrokken Vlaamse gemeenschapsmiddelen stroomt 5% naar Brussel).

Waar de globale begrotingsnorm in 2015 ten gevolge van de 6de staatshervorming met 5,01% net gehaald werd, sluiten de resultaten van 2016 (5,21%) en 2017 (5,19%) opnieuw aan bij de betere resultaten uit het verleden. Het totaal van de Vlaamse middelen voor Brussel in 2012 (€ 768.686.188 ging vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel) is in 2017 gestegen tot € 933.308.004, een stijging van € 164.621.816. Dit komt neer op een groei van meer dan 21%, wat beduidend meer is dan de indexering over 6 jaar.

Onderwijs zorgt traditioneel voor het grootste aandeel van de Vlaamse investeringen in Brussel. In 2017 ging van de Vlaamse onderwijsbegroting € 649.747.000 naar Brussel. Dat bedrag vertegenwoordigt 5,99% van het totale Vlaams budget voor onderwijs, waardoor de Brusselnorm van 5% ruim gehaald wordt.

Voor wat betreft de eigen bevoegdheid van minister Gatz wordt ook een mooi resultaat gehaald. Maar liefst 9,74% van het budget Cultuur, Jeugd en Sport gaat naar Brussel. Voor Media is dit nog beter, met name 10,67%.

Het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin scoort het minst goed met 2,24%. Dit cijfer is traditioneel het laagste van alle gemeenschapsbevoegdheden. Dat ligt aan de historische achterstanden op dit terrein en aan het feit dat op dit beleidsdomein ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) actief is.

De nieuwe cijfers van de GACB illustreren dat ook deze Vlaamse regering investeert in Brussel én dat de inspanningen bleven stijgen.

Minister Sven Gatz: “Dit stemt positief maar het werk is niet af. Brussel blijft immers als grootstad geconfronteerd met grote noden. Blijvend en meer investeren in Brussel om aan die noden tegemoet te komen is ook voor de Vlaamse Gemeenschap een permanente opdracht. Bovendien scoren bepaalde deeldomeinen nog altijd onvoldoende. Per deeldomein dienen de bevoegde Vlaamse ministers van de volgende Vlaamse regering zich af te vragen waar ze een versnelling hoger kunnen schakelen.”

De bevolking in Brussel stijgt immers sneller dan die in Vlaanderen. De verhouding tussen de bevolkingsnorm (30%) en de begrotingsnorm (5%) komt daardoor steeds meer onder druk.

“Een volgende Vlaamse regering dient zich af te vragen of ze niet beter een hogere begrotingsnorm hanteert”, stelt Gatz.

Contacteer ons
Peter Dejaegher Communicatie, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Communicatie, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel