Vernieuwd Brusseldecreet geeft VGC groeivoet van 3,5%

Voor de uitvoering van haar gemeenschapstaken in het Brussels hoofdstedelijk gebied werkt de Vlaamse Gemeenschap nauw samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Een nieuw voorontwerp van Brusseldecreet, dat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz heeft goedgekeurd, actualiseert dit partnerschap.

Het voorontwerp bevat onder meer een regeling voor de overheveling van de middelen voor de sectordecreten naar de VGC. Het gaat hierbij over de decreten lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, het Stedenfonds en het decreet op de kinderarmoedebestrijding. In Vlaanderen droeg de Vlaamse Regering deze middelen al in 2016 aan het Gemeentefonds over.

In Brussel regelt het voorontwerp een integratie van die middelen in de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan de VGC. Die dotatie zal, op de sectormiddelen voor het lokaal cultuur-, jeugd-, sport- en kinderarmoedebeleid na, vanaf 2020 met een groeivoet van 3,5% worden geïndexeerd. Op basis van de begrotingscijfers 2018 krijgt de VGC zo jaarlijks minstens meer dan 1,5 miljoen euro extra. De VGC krijgt hierdoor een financiering die zich spiegelt aan de gunstige financiering van de lokale besturen in Vlaanderen via het Gemeentefonds. De groeivoet van 3,5% op het Gemeentefonds geldt daar al veel langer, maar ook met uitzondering voor de in 2016 toegevoegde middelen van de sectordecreten.

De VGC heeft een jarenlange expertise en terreinkennis opgebouwd als het plaatsvervangend lokaal bestuur voor de negentien Brusselse gemeenten van het hoofdstedelijk gewest. Ze vormt er de brug tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen en is een gewaardeerd autonoom gedecentraliseerd bestuur ten dienste van de Nederlandskundige Brusselaars.

De VGC draagt bijvoorbeeld mee zorg voor de uitvoering van de Vlaamse decreten in Brussel en ondersteunt Vlaamse voorzieningen op terreinen als cultuur, onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg. De laatste jaren zet de VGC vooral in op scholenbouw, om het capaciteitsprobleem in het Brussels onderwijs te helpen oplossen en de positie van het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad te versterken.

Dit decreet regelt het inkantelen van boven vernoemde sectordecreten die samen goed zijn voor 24,355 miljoen euro. In totaal bedraagt de Vlaamse dotatie aan de VGC voortaan 50,624 miljoen euro.

De dotatie zal – zoals gevraagd in het bestuursakkoord van de VGC - worden gekoppeld aan een strategische meerjarenplanning en een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van de legislatuur.  

Het nieuwe ontwerp van Brusseldecreet verankert ook de regierol van de VGC ten aanzien van derden, middenveldorganisaties én ten aanzien van de Brusselse gemeenten.

Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz: “De goedkeuring van dit voorontwerp van Brusseldecreet schoeit de VGC als partner van de Vlaamse overheid in haar samenwerking met de negentien gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gebied op dezelfde leest als de Vlaamse steden en gemeenten. Met dezelfde regels en afspraken, met dezelfde autonomie voor wat vroeger in sectordecreten bepaald werd en met dezelfde garanties op een stabiele financiering, via een indexering van de dotatie van 3,5%, met uitzondering van de sectormiddelen. De VGC treedt zo een nieuwe toekomst in ten voordele van al wie in de negentien Brusselse gemeenten wil participeren aan Nederlandstalige initiatieven en openstaat voor het Nederlands. Daar ben ik als Vlaamse Brusselaar en als Brusselse Vlaming erg tevreden over.”

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel