Sven Gatz investeert in breed jeugdwerk

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft bij het begrotingsoverleg extra middelen verkregen om te investeren in jeugd. Het totaal beschikbaar budget voor het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (jeugddecreet) stijgt met 1 miljoen tot 33,5 miljoen euro. Daarvan komt een half miljoen over van de subsidies voor partijpolitieke jongerenorganisaties, die vanaf 2017 geen subsidie meer ontvangen.

Het jeugddecreet is een decreet waaraan een vast subsidiebudget van 32,5 miljoen euro vasthing. Volgend jaar zal dat budget 33,5 miljoen worden. Daarmee zullen meer verenigingen kunnen worden betoelaagd, indien hun erkenningsaanvraag aan de subsidiecriteria voldoet.

De druk op het huidige budget voor jeugdwerk- en kinderrechtenbeleid was groot omdat er geen rem stond op het aantal nieuwe verenigingen dat kon toetreden. Wanneer er nieuwe aanvragen voor subsidiëring aan de criteria voldeden, moest het beschikbare budget voor alle organisaties samen worden herverdeeld. Daardoor daalde het subsidiebedrag voor elke erkende organisatie. Tussen 2014 en dit jaar was het aantal verenigingen gestegen van 87 naar 99.

Deze manier van werken dreigde voor een steeds verdere versnippering van de ondersteuning voor het jeugdwerk te zorgen. In overleg met de sector werd daarom beslist dat er voor 2017 een laatste keer nieuwe aanvragen zouden kunnen worden ingediend voor de komende 4 jaar.

Om die laatste groep nieuwe aanvragen te kunnen opvangen werd bij de jongste besprekingen over de begroting 2017 beslist een half miljoen euro bijkomend te investeren in jeugdwerk. Bovendien geraakte de Vlaamse regering het eens om het bedrag waarmee op het budget jeugd sinds 1975 partijpolitieke jongerenorganisaties worden ondersteund, te heroriënteren naar het brede jeugdwerk dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen ten goede komt. Daardoor stijgt het budget voor het jeugdwerk met één miljoen.

Bij de laatste grote herziening van het jeugddecreet, in 2012, beval de strategische adviesraad voor cultuur (SARC) de overheid al aan om de partijpolitieke jongerenbewegingen niet langer via het jeugdwerk te subsidiëren. De SARC was van mening dat het geven van werkingssubsidies aan partijpolitieke jongerenbewegingen een zaak is van hun respectievelijke politieke moederpartijen. Toen de overheidsfinanciering van de politieke partijen in het leven werd geroepen, werd de subsidiëring van de partijpolitieke vormingsinstellingen voor volwassenen, via het sociaal-cultureel werk, trouwens meteen stopgezet. (info: tabel 1 in bijlage)

Nu worden ook de middelen van de partijpolitieke jongeren uitgedoofd. De minister erkent dat de politieke jongerenorganisaties nuttig werk leveren. “Zij begeleiden en ondersteunen jongvolwassenen van hun 16de tot hun 35ste in de politieke vorming en het engagement voor de moederpartij waarbij hun jongerenorganisatie aanleunt. Maar ik steun de zienswijze van de SARC om die taak niet langer via het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid te ondersteunen. Via het jeugddecreet wil ik de middelen die naar de partijpolitieke jongerenorganisaties vloeiden, vanaf 2017 heroriënteren naar het brede, eigenlijke jeugdwerk voor kinderen en jongeren.” (info: tabel 2 in bijlage)

Recent onderzoek wees uit dat het jeugdwerk de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de buurt versterkt. Jeugdwerk helpt jongeren zich open te stellen voor andere meningen en geeft hen meer vertrouwen in zichzelf en in de maatschappij. Deelnemen aan het jeugdwerk geeft kinderen en jongeren dus bijkomende kansen en maakt onze gemeenschap warmer om in te leven.

Minister Sven Gatz: “Het jeugdwerk in Vlaanderen is historisch sterk uitgebouwd. Vandaag bloeit het als nooit tevoren. Jeugdverenigingen en jeugdbewegingen vormen meer dan ooit een troef voor de hele samenleving. Zij leren kinderen en jongeren voor zichzelf op te komen en zelfredzaam te worden. Maar zij leren hen ook om samen te werken, om anderen te respecteren en ook voor hen in de bres te springen. Als ze ouder worden geeft ons jeugdwerk jongeren zin om vrijwillig engagement op te nemen. Vlaanderen heeft alles te winnen bij investeringen in jeugdwerk. Ik wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om eraan deel te nemen.”

Minister Gatz heeft gisterenavond de voorzitters van de partijpolitieke jongerenbewegingen ontvangen en de beslissing van de Vlaamse regering toegelicht. 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel