Persbericht: Nieuwe start en nieuwe naam voor Vlaams-Marokkaans cultuurcentrum

Vrijdag 18 maart 2016 — Vandaag hebben Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en zijn Marokkaanse collega bevoegd voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, Anis Birrou, elkaar ontmoet in Brussel. Zij hebben samen de krijtlijnen uitgezet voor de vernieuwing van het Vlaams-Marokkaans cultuurcentrum.

Het engagement van de beide overheden gaat onverminderd voort, ook wat betreft de financiering van de samenwerking. Aan de filosofie van het bestaande project wordt evenmin geraakt, de kern van het verhaal draait meer dan ooit om het bevorderen en verstevigen van de ontmoeting, de dialoog en de culturele uitwisseling tussen de Vlaamse en Marokkaanse gemeenschappen. 

Na uitgebreid overleg hebben de beide overheden beslist het gebouw aan de Wolvengracht, waar het Vlaams Marokkaanse culturenhuis momenteel is gehuisvest, te verlaten. Ze willen de bladzijde van de aanhoudende perikelen met de infrastructuur omdraaien en een frisse start nemen op een andere locatie. De Vlaamse overheid heeft het engagement genomen de bestaande huurovereenkomst, die nog liep tot januari 2021, op te zeggen om zo de doorstart van de samenwerking de nodige slagkracht te geven binnen een nieuwe context. De zoektocht naar een nieuwe locatie in hartje Brussel is volop aan de gang. De bestaande organisatie, de vzw Daarkom (“Jullie Huis”), wordt opgeheven. Er komt een nieuwe vzw onder de naam Daarna (“Ons Huis”) op maat van de aangepaste werking.

De keuze voor een nieuwe locatie hangt ook samen met een andere aanpak. Er wordt resoluut gekozen voor een actieve werking waarbij men zelf naar buiten treedt en als draaischijf functioneert door partnerschappen en coproducties met andere organisaties aan te gaan. Op deze manier wil men de filosofie van de culturele kruisbestuiving tussen de Vlaamse en de Marokkaanse gemeenschappen uitdragen in alle sectoren en ook geografisch verbreden binnen Brussel en de rest van Vlaanderen. Door de keuze voor partnerschappen en coproducties is het niet langer noodzakelijk over een eigen culturele infrastructuur te beschikken. Zodoende kan de huisvestingskost aanzienlijk verlaagd worden en komt er meer ruimte vrij voor de inhoudelijke werking. 

Om het nieuwe elan van de samenwerking in de verf te zetten, zal de nieuwe organisatie later dit jaar een projectoproep lanceren voor projecten die inzetten op de culturele kruisbestuiving tussen de Vlaamse en Marokkaanse gemeenschappen. 

Het is de bedoeling de overgang naar de nieuwe situatie deze zomer rond te hebben. De beide ministers zullen de afspraken formaliseren met de ondertekening van een aangepast samenwerkingsakkoord. 

Sven Gatz: 'Na vlotte en constructieve onderhandelingen met collega Birrou, kijk ik uit naar deze nieuwe Vlaams-Marokkaanse samenwerking die zichtbaar zal zijn in heel Brussel en de rest van Vlaanderen.’

Anis Birrou: ‘Deze hervorming biedt mooie en hoopgevende perspectieven voor de samenwerking tussen Marokko en Vlaanderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons nieuw samenwerkingsakkoord de komende jaren de banden van vriendschap en wederzijds respect tussen Vlaanderen en Marokko zal versterken.’