Nieuw Sociaal Charter voor de hele Vlaamse mediasector

Een veertigtal mediabedrijven, vakbonden, middenveldorganisaties, universiteiten en hogescholen hebben op 5 juni 2019 een akkoord bereikt over een Sociaal Charter voor de Mediasector. Dat charter is een actualisering en uitbreiding van het Sociaal Charter voor de Audiovisuele sector. Het verzamelt de engagementen van alle partners op (sociale) thema’s als stages, grensoverschrijdend gedrag, intellectuele eigendom en correcte vergoedingen in de geschreven pers, de audiovisuele sector en de online nieuwsmedia. 

Het nieuwe charter bouwt verder op het Sociaal Charter Audiovisuele Sector van 2013. Dit charter zorgde de afgelopen zeven jaar voor heel wat positieve acties en ontwikkelingen binnen de audiovisuele sector. Voortbouwend op die positieve tendens en rekening houdend met het gegeven dat zowel de samenleving in het algemeen als de mediasector in het bijzonder onderhevig zijn aan tal van (digitale) veranderingen, bleek dat er nood was aan een actualisering van het charter. Vanuit het Vlaams Parlement werd gevraagd om een aanvullend charter op te stellen voor de geschreven perssector. Het nieuwe Sociaal Charter voor de Mediasector biedt nu een antwoord op deze vragen, ontwikkelingen en gevoeligheden binnen de gehele Vlaamse mediasector. Het heft het Sociaal Charter Audiovisuele sector op. 

Het Sociaal Charter voor de Mediasector spoort de verschillende partijen binnen de Vlaamse mediasector aan om de geldende (sociale) wet- en regelgeving in de mediasector te respecteren. Daarnaast garandeert het faire concurrentie tussen de verschillende mediaspelers, stimuleert het aantrekkelijke en duurzame loopbanen voor medewerkers, verbetert het de leefbaarheid binnen de sector en creëert het, met respect voor het bestaand sociaal overleg, een transparant overlegplatform om de dialoog tussen de verschillende partijen in de mediasector te versterken. 

Het Sociaal Charter is geen collectieve arbeidsovereenkomst noch een loonakkoord. Deze moeten via de geëigende kanalen tot stand komen. Het Sociaal Charter vormt wél een leidraad voor een leefbare werkomgeving in de Vlaamse mediasector. Door dit Sociaal Charter te onderschrijven geven de ondertekenaars aan dat ze de opgenomen engagementen belangrijk vinden en zo goed mogelijk willen naleven.

Minister van Media Sven Gatz: “Het akkoord over dit nieuwe charter is ontzettend goed nieuws voor de brede mediasector. Het zal ertoe bijdragen om onze Vlaamse mediabedrijven en belangenorganisaties op koers te houden op een woelige zee met snel wisselende stromingen en er mee helpen over waken dat werken in de media aantrekkelijk blijft.”  

Het charter zal officieel worden ondertekend in juli 2019. Volgende betrokkenen partijen gaven er reeds hun formele goedkeuring aan: VRT, DPG Media, SBS, NORTV, Mediahuis, Mediafin, Roularta, Bruzz, Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA, Media 21, Medianetwerk Plus, VOFTP, VOTF, ACLVB, ACV Puls, ACOD-VRT, ACV-VRT en VSOA-VRT, SBC, montage.be , Scenaristengilde, Acteursgilde, Unie van Regisseurs, Artists United en FLEGA. Ook alle Vlaamse journalistieke en audiovisuele opleidingen werden betrokken bij het opstellen van het Sociaal Charter, specifiek voor wat betreft het hoofdstuk “Stages”. Daarom zullen ook Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, AP Hogeschool Antwerpen, Thomas More Hogeschool Mechelen, Hogeschool West-Vlaanderen, Arteveldehogeschool Gent, Hogeschool PXL Hasselt, LUCA-Arts en Erasmushogeschool Brussel het charter ondertekenen. Deze lijst van ondertekenaars kan later altijd nog worden aangevuld. Partijen uit de mediasector die dit wensen, kunnen contact opnemen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De mediasector in Vlaanderen is een dynamische sector, gevoelig aan verschillende trends en evoluties. Een doeltreffend Sociaal Charter evolueert mee met de snel evoluerende sector. Daarom zal er vanaf 2020 jaarlijks een overlegplatform georganiseerd worden betreffende het Sociaal Charter. Het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media neemt hiertoe het initiatief. De ondertekenaars zullen dus minstens één keer per jaar samenkomen om feedback te geven over de toepassing van het Sociaal Charter. Binnen dit overlegplatform zullen nieuwe maatschappelijke of sectorale evoluties en vraagstukken bespreekbaar zijn. Indien aanpassingen of toevoegingen aan het Sociaal Charter wenselijk blijken, kan het Sociaal Charter worden herzien.

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel