Nieuw radiolandschap komt stap dichterbij

Op voorstel van minister van Media Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering vandaag twee ontwerpen van besluit goedgekeurd in verband met het nieuw radiolandschap.

 

Het gaat om kleine aanpassingen aan de ontwerpen van besluit die eerder al goedgekeurd waren op 23 december jl. De aanpassingen zijn het gevolg van het advies van de Sectorraad Media van de Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). Ook op grond van opmerkingen die werden geformuleerd naar aanleiding van de publieke raadpleging werden de besluiten op enkele punten gewijzigd.

De voorgeschiedenis

Eerder had minister van Media Sven Gatz al beslist om niets te wijzigen aan de frequenties van de publieke radiozenders van de VRT (Radio 2, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM). Ook de landelijke commerciële zenders (Joe FM, QMusic en Nostalgie) kunnen vanop dezelfde frequenties blijven uitzenden. Hun vergunningen werden verlengd tot 2021, op voorwaarde dat ze overschakelen op digitale radio. Deze landelijke zenders gaan over enkele jaren helemaal overschakelen op digitale radio. Dan zullen ze nog uitsluitend te beluisteren zijn via DAB+ en dus niet meer via de FM-band.

Sven Gatz: “Dankzij deze ontwerpbesluiten zetten we een belangrijke stap in de richting van een compleet vernieuwd radiolandschap. Met onze gekende publieke en commerciële landelijke radio’s als vaste waarden. Maar we maken het Vlaams radiogebeuren ook vrijer en geven de luisteraar meer keuze: met de introductie van nieuwe commerciële netwerkradio’s en met lokale radio’s die meer armslag krijgen en sterker in hun schoenen zullen staan dan nu.” 

Het frequentieplan

De besluiten die de ministerraad heeft goedgekeurd gaan over de radio’s die wel nog via de FM-band zullen uitzenden: vier nieuwe soorten van radio’s, zogenaamde commerciële netwerkradio’s, en 124 lokale radio’s. Het eerste besluit dat werd goedgekeurd bevat dit nieuw frequentieplan voor de lokale en de netwerkradio’s. De netwerkradio’s zullen via FM een dekking krijgen van minimaal 50 procent van Vlaanderen. Later zal nog bekeken worden of ze ook op DAB+ kunnen overschakelen.

De nieuwe lokale radio’s zullen voor het merendeel erkend worden via samengebundelde frequentiepakketten. Daardoor vergroot hun leefbaarheid in vergelijking met vandaag. Ze zullen zich immers tot een groter lokaal publiek kunnen richten en kunnen uit dit groter gebied makkelijker (advertentie-)inkomsten werven.

De procedure

Het tweede besluit, het procedurebesluit, gaat in op de manier waarop de erkenningen voor de netwerkradio’s en de lokale radio’s zullen worden toegekend. Dit houdt onder meer de timing in voor de oproep tot kandidaatstelling, de voorwaarden waaraan de aanvragers en de dossiers moeten voldoen, de manier waarop de ontvankelijke aanvraagdossiers tegen elkaar zullen worden afgewogen en, tenslotte, de manier waarop de beslissingen over de aanvragen zullen worden genomen.

De publieksbevraging

De publieksbevraging leverde zo’n 85 mails op met vragen om verduidelijking, verzoeken en suggesties. Zestig daarvan hadden betrekking op het frequentiebesluit. Ook de SARC formuleerde op dit besluit opmerkingen. Die vragen en opmerkingen leidden er toe dat verschillende frequentiepakketten werden herschikt.

Ongeveer 25 reacties uit de publieksbevraging betroffen het procedurebesluit. Ook hierover formuleerde de SARC in zijn advies opmerkingen. Die leidden eveneens tot enkele wijzigingen in het besluit.  Zo werd sterker verduidelijkt hoe het criterium van lokale informatie voor lokale radio’s zal worden afgewogen.

De timing

De twee ontwerpbesluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Onder voorbehoud van opmerkingen door de Raad, is het de bedoeling nog dit voorjaar de oproep tot kandidaatstelling voor de erkenningen voor lokale en netwerkradio’s te lanceren. De beslissing zou dan in het najaar vallen. Het is de bedoeling dat de erkende netwerkradio’s en lokale radio’s vanaf 1 januari 2018 in de ether kunnen.

Meer info: www.vlaanderen.be/media 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel