Nieuw decreet stimuleert bovenlokale cultuurwerking

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van het Bovenlokaal Cultuurdecreet definitief goedgekeurd. Dit ontwerp stimuleert een dynamische bovenlokale cultuurwerking, na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden. Met dit nieuwe decreet zullen culturele spelers makkelijker kunnen samenwerken en bruggen slaan naar bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport. De projectwerking moet organisaties alle kansen geven om te experimenteren en door te groeien.

Het Vlaams regeerakkoord voorzag in de overdracht van de Vlaamse middelen voor lokaal cultuur- en jeugdbeleid naar de gemeenten. Dat is gebeurd. Daarna werden de persoonsgebonden bevoegdheden  van de provincies – waaronder cultuur – overgedragen naar de Vlaamse overheid en naar de steden en gemeenten. Het nieuwe decreet zorgt er nu mee voor dat bovenlokale projecten en werkingen die tot voorheen door de provincies ondersteund werden verder gezet kunnen worden in samenwerking tussen gemeenten en/of tussen bovenlokale culturele organisaties.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Dit nieuwe decreet zal mee zorgen voor een ‘warme overdracht’. Het wegvallen van het provinciale niveau voor cultuur mag niet ten koste gaan van de diversiteit in de cultuursector. Dit nieuwe bovenlokaal cultuurdecreet continueert bestaande initiatieven en creëert tegelijk nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Centraal in het nieuwe decreet staat de ‘verbinding’, zowel tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten) als tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd. 

De projectwerking in het kader van dit decreet zal voor dynamiek zorgen, innovatie en vernieuwende werkingen. Door meerjarige projecten toe te laten kunnen initiatieven met een duurzamer karakter tot stand komen. Voor de projectwerking trekt minister Gatz 7,5 miljoen euro uit. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die momenteel vallen onder het decreet lokaal cultuurbeleid, moeten mee aan de kar trekken en krijgen de rol van facilitator en (verbindings)makelaar van het bovenlokaal cultuurwerk. Om dit bovenlokale traject algemeen te ondersteunen, wordt er over de disciplines heen een steunpuntfunctie uitgewerkt voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning.

Dit ontwerp van decreet kan nu ingediend worden in het Vlaams Parlement, waar het na het paasreces kan worden besproken en gestemd.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel