Minister Sven Gatz lanceert projectoproep ‘Betalky.brussels 2023-2024’ ter bevordering van de meertaligheid in de Brusselse culturele sector.

Op initiatief van minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid in het Brussels Gewest, lanceert de Brusselse regering de projectoproep ‘Betalky.brussels 2023-2024’. De oproep richt zich tot de Brusselse cultuursector, zowel organisaties als individuele artiesten.

Het gaat om de derde projectoproep in het kader van de promotie van de meertaligheid in Brussel. De vorige oproepen waren bedoeld voor organisaties en verenigingen die actief waren op het vlak van de meertaligheid in het algemeen, en de bedrijfswereld. Voor de projectoproep is op de begroting 200.000 euro voorzien.

Cultuur bevordert de samenhang

De projectoproep is een concrete uitvoering van de beleidsnota ‘Promotie van Meertaligheid’ van minister Gatz die in december 2019 in het Brussels Parlement op een ruim draagvlak kon rekenen.

Brussel heeft een uitgebreid cultureel aanbod dat ondersteund wordt door een stevig netwerk. ​ De culturele sector speelt er een cruciale rol als motor van creativiteit, innovatie en gemeenschapsvorming. Hij draagt ontegensprekelijk ook bij aan de internationale uitstraling en economische ontwikkeling van Brussel.

Verschillende gemeenschappen die verschillende talen spreken, moeten met elkaar in verbondenheid samenleven. Deze gemeenschappen sluiten zich dus best niet af voor elkaar, maar doen er beter aan elkaars verleden en toekomstperspectieven uit te wisselen, elkaars talen te respecteren en te leren gebruiken om elkaar beter te verstaan. Cultuur kan hierbij een belangrijke rol spelen, de samenhang bevorderen en dus de sociale cohesie vergroten. Cultuur is in dat opzicht, net zoals economie, arbeid, zorg of onderwijs, een essentiële tool. Culturele uitwisselingen maken Brussel op die manier leefbaar als multiculturele en meertalige stad.

De oriënteringsnota “De Promotie van Meertaligheid” ambieert dan ook een beleid inzake meertaligheid met als doel een positieve en versterkende impact te hebben op de sociale cohesie van de Brusselse gemeenschap. ​ De culturele sector kan hierin een belangrijke rol spelen. ​ ​ ​

Wie komt in aanmerking?

De projectoproep Betalky.brussels richt zich tot organisaties die via een cultureel project inspelen op concrete noden in deze context en effectief hierin een maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren binnen hun domein. Het project dat wordt ingediend, moet gericht zijn op het bevorderen en versterken van meertaligheid in de cultuur. Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen (theater, concert, expo, …). Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen, het verbeteren van de toegang tot culturele activiteiten voor anderstaligen.

De oproep is gericht naar verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel, en individuele artiesten binnen de kunst- en cultuursector.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het projectvoorstel voldoen aan een aantal ontvankelijkheids- en selectiecriteria zoals opgenomen in het reglement.

De projecten moeten uiterlijk op 15 mei worden ingediend. Op voorstel van het selectiecomité dat in overleg met de Brusselse Raad voor Meertaligheid is samengesteld, beslist de Brusselse regering uiterlijk op 8 juni 2023 over welke projecten er worden goedgekeurd. De projecten starten ten vroegste op 11 september 2023.

 

Minister Sven Gatz: “Cultuur is ideaal om over de taalgrenzen heen te communiceren, ontmoetingen te stimuleren en de sociale cohesie te bevorderen. Cultuur verhindert dat mensen op basis van hun culturele identiteit, sociaal-economische status, leeftijd en andere factoren uit de maatschappij uitgesloten worden. We moedigen culturele actoren aan om activiteiten te organiseren op andere locaties: in de infrastructuur van een anderstalige partner. In ideale omstandigheden wordt er niet enkel infrastructuur uitgewisseld, maar ook ‘publiek’.”

 

Dag van de Meertaligheid in teken van cultuur

De gekozen projecten zullen tevens een belangrijke rol krijgen in de organisatie van de vierde Dag van de Meertaligheid op zaterdag 23 september 2023 in het Brussels parlement. Deze dag zal volledig in het teken staan van meertaligheid in de Brusselse culturele sector.

Praktische info

Meer info voor een projectvoorstel en hoe het in te dienen, vind je op www. betalky.brussels

Story image
Projectoproep BeTalky.brussels - Reglement NL.pdf 197 KB Projectoproep cultuur aanvraagformulier N_.docx 59 KB
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Djellal Amil Adjunct woordvoerder/porte-parole adjoint FR, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

 

Meertaligheid
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel