Minister Sven Gatz lanceert projectoproep ‘BeTalky’ ter bevordering van de meertaligheid in Brussel

Op initiatief van minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid in het Brussels Gewest, lanceert de Brusselse regering de projectoproep ‘BeTalky’. De oproep is gericht aan alle organisaties in Brussel die op het vlak van meertaligheid een maatschappelijke meerwaarde realiseren in onder meer onderwijs, werk, cultuur, jeugd, sport en welzijn. De projecten hebben alle Brusselaars als doelgroep.

De taaldiversiteit in Brussel biedt heel wat kansen en uitdagingen.  Taal is het instrument bij uitstek om te communiceren. Taal bevordert waardevolle verbindingen en stimuleert contacten. Talenkennis maakt mensen rijk en nieuwsgierig. Gebrekkige meertaligheid daarentegen zorgt voor (te) hoge drempels tot de arbeidsmarkt en (sociaal) isolement.

Minister Gatz: “Of Brussel een volwaardige meertalige gemeenschap zal vormen, hangt af van de mate waarin de Brusselaars echt meertalig met elkaar zullen omgaan. Een meertalige samenleving functioneert op basis van het combineren van talen waardoor mensen binnen verschillende sociale netwerken kunnen functioneren.  Meertaligheid zet bovendien aan tot een grotere culturele betrokkenheid en bredere tolerantie”, aldus minister Gatz.

Uitvoering oriënteringsnota

De oriënteringsnota “De Promotie van Meertaligheid” van minister Gatz, die eind vorig jaar op een breed draagvlak in het Brussels parlement kon rekenen, ambieert een beleid inzake meertaligheid met als doel een positieve en versterkende impact te hebben op de sociale cohesie van de Brusselse gemeenschap.  

De projectoproep is een volgende concrete uitvoering van die oriënteringsnota. Eind september vond de eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid plaats en werd de Brusselse Raad voor de Meertaligheid opgericht.

Ontmoeting en dialoog

Bij de selectiecriteria is belangrijk dat de initiatieven de ontmoeting en de dialoog tussen Brusselaars die verschillende (thuis)talen spreken, bevorderen, dat er wordt samengewerkt tussen Nederlandstalige en Franstalige organisaties, dat er samenwerkingsverbanden worden opgezet en er aandacht is voor kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen. Er moeten minstens twee talen aan bod komen waarvan tenminste één het Nederlands, Frans of het Engels is. 

Minister Gatz: “Met de oproep wens ik een aantal projecten te honoreren die ontmoeting en dialoog stimuleren tussen de Brusselaars met als doel de sociale cohesie te versterken.”
Philippe Van Parijs is voorzitter van de Raad voor Meertaligheid
Philippe Van Parijs is voorzitter van de Raad voor Meertaligheid

Inspiratiedag

Na afloop van de projecten zal minister Gatz i.s.m. de Brusselse Raad voor Meertaligheid een inspiratiedag, netwerkdag of terugkoppelingsmoment organiseren waarbij de mensen die aan de gesubsidieerde projecten hebben deelgenomen, getuigen over hun ervaringen die ze hebben opgedaan.

Voorzitter van de Raad voor Meertaligheid Philippe Van Parijs: “Brussel is veroordeeld tot extreme taalverscheidenheid. Maar niet tot de extreme versnippering die er het gevolg van zou kunnen zijn. Op voorwaarde dat de meertaligheid resoluut wordt bevorderd. En om dat effectief te doen, gaat er niets boven bottom-up projecten, geïnspireerd door de realiteit op het terrein, geïnformeerd door eerdere ervaringen en gedreven door de wil om voortdurend te experimenteren om vicieuze cirkels te doorbreken en te transformeren in deugdzame cirkels”.

Op voorstel van het selectiecomité dat in overleg met de Brusselse Raad voor Meertaligheid is ingesteld, beslist de Brusselse regering uiterlijk op 15 maart 2021 over welke projecten er worden goedgekeurd.  De projecten starten ten vroegste op 1 april 2021.

Het gaat per project om een eenmalige subsidie van 30.000 euro. In totaal is er in de begroting 200.000 euro voorzien.

Het volledige projectvoorstel moet uiterlijk op 20 januari 2021 ingediend worden via talk@betalky.brussels

Alle informatie over de projectoproep kan je terugvinden op de website www.betalky.brussels .

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel