Gemengde cultuurfinanciering, met subsidies én private middelen, werkt!

De interesse uit de sector  van de podiumkunsten voor de tax shelter is in 2018 toegenomen. In 2017 (sinds de start in maart) ontving de Vlaamse overheid 204 aanvragen uit de cultuursector. In 2018 is dit aantal toegenomen tot 325.

De geschatte bruto investering in 2017 (vanaf maart) bedroeg € 38,79 miljoen voor de podiumkunstensector. In 2018, toen er voor het eerst een volledig jaar met de tax shelter kon worden gewerkt, was dit bedrag gestegen tot € 42,92 miljoen. Rekening houdend met de verlaging van de vennootschapsbelasting die de federale regering toen doorvoerde, is dit een al bij al positief resultaat.

Het grootste investeringstotaal werd zowel in 2017 als in 2018 geboekt in de sectoren musical en opera. Dit hangt samen met de eigenheid van de disciplines en de intensiteit van de kosten verbonden aan de creatie van een podiumwerk. Er werd in de sector gevreesd dat vzw’s in tegenstelling tot de grootste cultuurorganisaties hun weg naar deze vorm van aanvullende financiering niet zo gemakkelijk zouden vinden. Maar die vrees blijkt niet terecht. In de praktijk blijkt immers dat in 2018 ongeveer de helft van de 325 aanvragen, namelijk 161, afkomstig was van een vzw.

Van de 325 ingediende aanvragen in 2018 zijn er 189 waarbij de aanvrager (of een van de aanvragers in het geval het om een coproductie gaat) een werkingssubsidie krijgt als organisatie of kunstinstelling via het Kunstendecreet. Met andere woorden: in 58 % van de aanvragen is er een betrokkenheid van een gesubsidieerde organisatie of kunstinstelling. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 (50%).

Een paar voorbeelden tonen zelfs aan dat werken die naast de beschikbare subsidiemiddelen via het Kunstendecreet vielen, via de tax shelter wel middelen konden werven. Minister van Cultuur Sven Gatz is opgetogen met de groei van deze nieuwe vorm van tax shelter.

“En we willen die nog uitbreiden naar andere sectoren, zoals de gaming sector. Het recente rapport toont aan dat dit niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat er dan minder investeringen beschikbaar zullen zijn voor de andere sectoren. Tot nu toe kunnen we bovendien besluiten dat de absolute bedragen voor de audiovisuele sector voor Vlaanderen niet te lijden hebben gehad onder de nieuwe tax shelter. Met andere woorden: er zijn effectief bijkomende investeringen gevonden voor de podiumkunsten.”

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel