Gatz vraagt Troubleyn werk te maken van sterk integriteitsbeleid

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft het onderzoek afgerond dat het in opdracht van minister van Cultuur Sven Gatz was gestart naar de “zaak-Fabre”. Minister Gatz heeft de raad van bestuur van Troubleyn een brief geschreven waarin hij de organisatie enkele maatregelen oplegt die een gevolg zijn van de bevindingen van het departement CJM.

De zaak bij Troubleyn kwam aan het licht op 12 september van dit jaar. Die dag publiceerde de website van Rekto:Verso een open brief van (ex-)dansers van de organisatie over grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. De dansers vroegen de minister daarbij naar een remediëring binnen de organisatie om een einde te maken aan een cultuur van grensoverschrijdend gedrag.

Gatz vraagt Troubleyn nu om tegen 31 maart 2019 de volledige principes van goed bestuur toe te passen, een vernieuwde en uitgebreide Raad van Bestuur aan te stellen en de Algemene Vergadering te verbreden. Op die manier wil de minister voldoende checks and balances inbouwen in de relatie tussen directie en bestuur.

Gatz vraagt Troubleyn ook om tegen die datum een gedegen integriteitsbeleid te ontwikkelen en aan te tonen dat de organisatie volledig in regel is met alle voorschriften voor de invoering en toepassing van een arbeidsreglement met een ethische gedragscode, zoals de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dit bepaalt.

De minister maakt de uitbetaling van de eerste subsidieschijf van 2019 op 1 april van volgend jaar afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden. Bovendien verwacht hij dat Troubleyn het nieuwe integriteitsbeleid vlot invoert en tegen 30 september 2019 al een eerste keer door een onafhankelijk expert laat evalueren. Bij een gunstige beoordeling, maakt Gatz de tweede subsidieschijf van 2019 op 1 oktober vrij.

Ook in 2020 en 2021 zal een externe expert gespecialiseerd in bedrijfsvoering en HR ondersteuning bij Troubleyn nog toezicht houden op de naleving van de principes van goed bestuur, het integriteitsbeleid en het arbeidsreglement. De uitbetaling van de saldi voor het lopende werkingsjaar en de daarop volgende, zal ook bekeken worden in functie van de uitvoering van de opgelegde maatregelen.

Minister Sven Gatz: “Met deze opgelegde maatregelen waaraan expliciet de uitbetaling van subsidieschijven wordt gekoppeld, wil ik niet in de eerste plaats straffen opleggen. Ik wil Troubleyn vooral de kans geven om zich als een van onze toonaangevende dansgezelschappen te herpakken en ook op het vlak van integriteitsbeleid en behoorlijk bestuur toonaangevend te worden. De genomen maatregelen komen tegemoet aan de vraag van de dansers om de organisatie te remediëren. Ik wil dat alle organisaties die subsidies krijgen via het Kunstendecreet veilige werkplekken zijn voor alle medewerkers, los of vast.”     

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid
Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden
Koolstraat 35
1000 Brussel