Gatz stimuleert sterke dynamiek in sociaal-cultureel werk

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering vandaag het nieuw ontwerpdecreet sociaal-cultureel werk principieel goedgekeurd. Het oude decreet van 2003 was aan een grondige herziening toe. Het nieuwe decreet zorgt er vooral voor dat organisaties makkelijker kunnen in- en uitstromen. Organisaties krijgen meer ruimte om zelf hun doelstellingen te bepalen en te kiezen hoe ze die willen realiseren.

 

Het verenigingsleven van vandaag is niet meer het verenigingsleven van vroeger. Mensen beleven hun vrije tijd en engagement anders. Met het nieuwe decreet wil minister van Cultuur Sven Gatz organisaties stimuleren om zich daaraan aan te passen: “Organisaties willen zelf flexibeler en dynamischer kunnen werken om iedereen te betrekken bij het verenigingsleven waarin Vlaanderen al decennia uitblinkt. Sociaal-culturele organisaties moeten meer participatie bevorderen en een afspiegeling zijn van een samenleving die diversiteit in alle geledingen weerspiegelt.”

Het oude decreet ging uit van de indeling van het sociaal-cultureel werk in vier historisch gegroeide categorieën: verenigingen, vormingsinstellingen, volkshogescholen en bewegingen. Dit decreet hanteerde ook een kwantitatieve beoordeling en bemoeilijkte de uitstroom van organisaties die minder goed werken.

Dit nieuwe ontwerp legt de autonomie bij de organisaties. Sociaal-culturele volwassenorganisaties kunnen zelf hun eigen ambities en doelstellingen kiezen. Hun werking die eruit voortvloeit, zal worden beoordeeld op basis van kwalitatieve criteria en niet meer zoals eerder enkel op bijvoorbeeld het aantal activiteiten en het aantal leden dat ze bereiken. Ze zullen daartoe kunnen inzetten op verschillende functies: culturele, gemeenschapsvormende, leer-, en maatschappelijke activeringsfuncties.

De beoordeling bepaalt mee het subsidiebedrag voor een volgende beleidsperiode van vijf jaar. De totale subsidie-enveloppe binnen het decreet sociaal cultureel werk bedraagt nu 68 miljoen euro. Vandaag worden deze middelen verdeeld over circa 130 sociaal-culturele organisaties.

Dit ontwerp is er ook duidelijk op gericht om de instroom van nieuwe organisaties te stimuleren en zal een nieuw evenwicht en een sterke dynamiek in de sector bevorderen.

Het voorontwerp van decreet gaat nu voor advies naar de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). Over het voorontwerp volgt ook overleg met de vakbonds- en werkgeversorganisaties.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel