Gatz stimuleert een sterke en dynamische bovenlokale cultuurwerking

 Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van het Bovenlokaal Cultuurdecreet principieel goedgekeurd. Het nieuwe decreet wil, na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden, een dynamische bovenlokale cultuurwerking stimuleren. Met het nieuwe decreet kunnen culturele sectoren en makkelijk samenwerken en bruggen slaan naar bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport. De projectwerking moet organisaties alle kansen geven om te experimenteren en door te groeien.

Het Vlaams regeerakkoord voorzag in de overdracht van de Vlaamse middelen voor lokaal cultuur- en jeugdbeleid naar de gemeenten. Dat is gebeurd. Daarna werden de persoonsgebonden bevoegdheden  van de provincies – waaronder cultuur – overgedragen naar de Vlaamse overheid naar steden en gemeenten. Het nieuwe decreet zorgt er nu mee voor dat bovenlokale projecten en werkingen die tot voorheen door de provincies ondersteund werden verder gezet kunnen worden in samenwerking tussen gemeenten en/of tussen bovenlokale culturele organisaties.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Van meet af aan heb ik gepleit voor een ‘warme overdracht’. Het wegvallen van het provinciale niveau voor cultuur mag niet ten koste gaan van de diversiteit in de cultuursector. Met het nieuwe bovenlokaal cultuurdecreet zorgt Vlaanderen voor een continuering van de initiatieven en creëert tegelijkertijd nieuwe kansen en opportuniteiten.”

Centraal in het nieuwe decreet staat ‘verbinding’ zowel tussen culturele sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, als tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd.  

Projectwerking moet zorgen voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke pijler binnen dit decreet. Met de ondersteuning van projecten wil minister  Gatz innovatie en vernieuwende werkingen stimuleren. Door meerjarige projecten toe te laten worden langlopende en duurzame projecten gestimuleerd. Hiervoor wordt 7,5 miljoen euro voorzien. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die momenteel vallen onder het decreet lokaal cultuurbeleid, moeten mee aan de kar trekken en krijgen de rol van facilitator en (verbindings)makelaar van het bovenlokaal cultuurwerk. Om dit bovenlokale traject algemeen te ondersteunen, wordt er een transversale steunpuntfunctie uitgewerkt voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning.

Het voorontwerp van decreet gaat nu voor advies naar de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC).

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel