Gatz schoeit amateurskunsten op nieuwe leest

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft een hervorming in voorbereiding van de manier waarop de overheid de amateurkunsten ondersteunt. Hij houdt daarbij rekening met een evaluatie van de koepels voor de verschillende amateurkunsten. De minister maakte een en ander bekend in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van een vraag van Vlaamse volksvertegenwoordiger Marius Meremans.

Duizenden mensen beoefenen in Vlaanderen amateurkunsten, van amateurtoneel tot beeldende kunsten, schrijven of muziek spelen. Om de amateurkunstenaars te ondersteunen, betoelaagt de Vlaamse overheid de overkoepelende koepelorganisatie Forum voor Amateurskunsten en negen koepelverenigingen die zich per discipline hebben gevormd, namelijk Koor en Stem, Danspunt, Poppunt, Kunstwerkt, Muziekmozaiek, Creatief Schrijven, Vlamo, Open Doek en het Centrum voor Beeldexpressie.

Van de visitatiecommissie kregen de eerste zes van de disciplinekoepels over de  hele lijn een positieve evaluatie. De laatste drie kregen een aantal opmerkingen van de visitatiecommissie mee. Op basis van de financiële behoefteplannen herverdeelde minister Gatz de budgetten voor de zes koepels die een succesvolle werking ontplooien en groeien, dankzij gezonde vernieuwingen, een toenemende populariteit en het geleverde bewijs dat ze een jong en divers publiek weten aan te spreken. Met de bijkomende middelen zullen zij in de eerste plaats extra personeel kunnen aanwerven. Concreet gaat het, afhankelijk van de koepels, om bedragen die de aanwervingen mogelijk maken van een halftijdse tot twee voltijdse personeelsleden.

De investering in de amateurkunsten wordt gerealiseerd door enerzijds € 150.000 toe te voegen aan de subsidie-enveloppe van de sector en door anderzijds de bestaande projectmiddelen voor de disciplinekoepels die nu door het Forum over deze koepels worden verdeeld (€ 225.000) onmiddellijk te injecteren in het werkveld. Daardoor zullen de zes koepels die een positieve evaluatie hebben gekregen hun middelen zien toenemen en blijft de subsidie voor de drie andere koepels gelijk.

Sven Gatz: “De sector van de amateurkunsten is voor ons kunstenlandschap van essentieel belang. Het is ook daar dat talent wordt gedetecteerd en tot bloei kan komen, om later misschien wel uit te groeien tot artiesten, musici, bands, acteurs, of beeldende kunstenaars die van hun passie hun beroep weten te maken. Daarom koos ik ervoor in eerste plaats te investeren in die koepels die na een evaluatieoefening het sterkst die beloftevolle toekomst uitstralen.”

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel