Gatz helpt cultuurwereld fondsen werven met Friendraising

Samen met Emolife Belgium start minister van Cultuur Sven Gatz een vormingstraject om de cultuursector beter te leren fundraisen. Met “de kunst van Friendraising” kunnen cultuurorganisaties kennis opbouwen om met meer succes fondsen te werven. Daarmee voert Sven Gatz een voornemen uit dat hij in zijn conceptnota over aanvullende financiering had geformuleerd. 

Uit het ‘Onderzoek m.b.t. een geefbeleid in Vlaanderen’ is gebleken dat er in de cultuursector weinig gebruik wordt gemaakt van manieren om geld op te halen in de private sector. En omgekeerd kijkt de bedrijfswereld bij het kiezen van investeringsdoelen, sponsormogelijkheden of schenkingen ook niet vaak naar de cultuursector. Daar zijn vele redenen voor. Bedrijven beschouwen cultuur niet als een prioriteit en er bestaat weinig voeling tussen beide werelden. Ze hanteren een andere taal, zien andere prioriteiten of werken gewoon op een andere manier. Bovendien is er aan fundraising altijd een kostprijs verbonden. In verhouding tot hun mogelijkheden vraagt die vooral van kleine culturele spelers een grote inspanning.

Sven Gatz: “In mijn conceptnota over aanvullende financiering liet ik mij inspireren door het Nederlandse voorbeeld. Met een beleid rond ‘Wijzer werven’ slaagde men er bij onze noorderburen in om de cultuursector beter af te stemmen op de bedrijfswereld en tegelijk de belangstelling van de bedrijfswereld voor het geven aan cultuur aan te wakkeren. De Nederlandse culturele sector slaagt er daardoor beter in om middelen uit de privésector te genereren dan voorheen.”

Gatz trekt nu € 145.200 uit om in de Vlaamse cultuursector een experimenteel traject van drie jaar uit te zetten. Het traject wordt begeleid door Emolife Belgium, de Vlaamse expert die het DNA van de Vlaamse cultuursector op zijn duimpje kent. Via een pool van culturele Vlaamse spelers, die zowel regionaal gespreid als representatief zijn voor de verschillende subsectoren, start een intensief trainingstraject dat hen moet leren om een duurzame band op te bouwen met de bedrijfswereld en met private sponsors die ook particulieren kunnen zijn. Het stelt m.a.w. de kunst van friendraising voor.

Organisaties zonder commercieel doel uit de culturele sector krijgen de kans om deel te nemen. Om iedereen gelijke kansen te geven worden de kandidaten onderworpen aan een objectieve selectieprocedure. Naast medewerkers uit de Vlaamse culturele organisaties worden ook bestuurders betrokken. Iedereen is immers fondsenwerver.

Naast de Vlaamse inbreng in het project wordt van elke betrokken speler wel een financiële bijdrage gevraagd. Afhankelijk van de grootte van de culturele organisatie, berekend op basis van de omzet, varieert die van € 900 (excl. btw) tot € 2.100 (excl. btw) voor het eerste jaar. Er zullen dat jaar maximaal honderd gegadigden van diverse grootte worden geselecteerd, die de mogelijkheden van fundraising zullen ontdekken.

Het tweede en derde jaar zetten zeven organisaties een stap verder, door met Emolife hun fundraisingstrategie te verdiepen en te concretiseren. De kostprijs per jaar stijgt voor deze zeven organisaties, variërend van € 12.000 tot € 16.200 per jaar. Zij zullen een gepersonaliseerde en professionele fondsenwerving uitwerken, waardoor de netto-investering per organisatie gedurende het volledige traject kan terugverdiend worden door giften en sponsoring. Aan de andere geselecteerde organisaties wordt een programma aangeboden dat hen tijdens jaar 2 en jaar 3 toelaat mee te kunnen kijken via een virtuele bibliotheek die hen toegang geeft tot alle info. Het Cultuurloket zal erover waken dat de opgebouwde kennis met het hele cultuurveld wordt gedeeld.

Aanmelden kan tot 6 november. Verdere info en het inschrijvingsformulier vind je op:

https://cjsm.be/cultuur/themas/aanvullende-financiering/vormingstraject-het-atelier

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel