Gatz en Bourgeois steken tandje bij voor betere ondersteuning vrijwilligers

De Vlaamse regering keurde vrijdag een knelpuntennota voor vrijwilligerswerk goed. Met deze nota willen minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz aan de slag om samen met de federale regering de meldingsplicht voor vrijwilligers bij de RVA aan te passen. Daarnaast willen ze ook de vereenvoudiging van de vzw-wet bespreken.

 

Eén op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in om bijvoorbeeld ouderen te helpen bij het aankleden, vluchtelingen de nodige ondersteuning te geven of te tappen op de fuif van de jongerenbeweging. In verschillende domeinen spelen vrijwilligers een cruciale rol. Vrijwilligers vroegen al langer om een betere omkadering voor hun engagement. De Vlaamse Regering maakte daar werk van. Een uitgewerkt actieplan moet de knelpunten waarmee vrijwilligers te kampen hebben, helpen oplossen. Minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz namen hierin het voortouw. 

Eén van de acties is het opstarten van overleg met de federale regering om wetgeving aan te passen. Eerder deze maand lieten Minister Maggie De Block en Minister Kris Peeters weten werk te maken van een duidelijker en sterker statuut voor vrijwilligers.

Meldingsplicht bij RVA

Naast dat aangepast statuut vragen Gatz en Bourgeois nu ook om iedereen met een uitkering van tijdelijke of permanente werkloosheid die vrijwilligerswerk wil doen, vrij te stellen van een meldingsplicht bij de RVA of erop toe te zien dat de meldingsplicht louter een melding inhoudt, zonder dat RVA-kantoren hiervan gebruik kunnen maken om vrijwilligerswerk te verbieden.

Minister-president Geert Bourgeois: ‘Vrijwilligerswerk is essentieel in onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. Daarom verdienen ze onze waardering en ondersteuning. De Vlaamse regering maakt werk van een gecoördineerde aanpak, om tot een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk te komen.’

Vereenvoudiging vzw-wet

Daarnaast vragen beide Vlaamse ministers de federale regering oog te hebben voor een vereenvoudiging van de wetgeving voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Verenigingen en vrijwilligerswerk zijn in Vlaanderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verenigingen worden nu immers vaak geleid door vrijwilligers. Die vzw’s vallen onder een specifieke wetgeving die heel wat rompslomp met zich meebrengt. Die vzw-wet bevat een aantal complexe verplichtingen rond bijvoorbeeld de boekhouding. Bovendien brengt de wet heel wat  plan- en  rapporteringsverplichtingen met zich mee. Die belasten vrijwilligers waardoor ze zich minder kunnen richten op hun vrijwillig engagement.

‘Het gros van onze Vlaamse en Brusselse verenigingen staat of valt met de inzet van vrijwilligers, ook in het bestuur ervan’, aldus Gatz. ‘Zij worden verondersteld de wetgeving te kennen, maar die kan wel flink wat eenvoudiger en eigentijdser worden. Zo sturen we aan op betere doorzichtigheid van de financiële regels ten aanzien van vzw’s, willen we een elektronische dossierbehandeling voor vzw’s mogelijk maken en de procedure voor de fiscale aftrek versimpelen.’

 

Contacteer ons
Peter Dejaegher Persverantwoordelijke Sven Gatz, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Persverantwoordelijke Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel