Expertencommissie voor onderzoek werken Toporovski samengesteld

Zoals eerder aangekondigd beslisten minister van Cultuur Sven Gatz en de schepen van Cultuur in Gent, Annelies Storms om een expertencommissie aan te stellen om klaarheid te scheppen in de discussie over de authenticiteit en de herkomst van werken van de Dieleghem Foundation die in het MSK Gent werden tentoon gesteld

De samenstelling van die commissie werd vandaag afgerond.

De expertencommissie krijgt de opdracht om de Vlaamse overheid en de Stad Gent te adviseren over:

  1. de vraag of de twijfels die zijn geuit over de authenticiteit en de herkomst van de door het MSK Gent tentoongestelde werken, momenteel van die aard zijn dat de werken van de Dieleghem Foundation, beter uit de collectiepresentatie in het MSK Gent gehaald blijven. Het geplande materiaal-technisch onderzoek van enkele stukken kan hierbij mogelijk additionele indicaties verschaffen.

  2. de mate van zorgvuldigheid waarmee het MSK Gent de authenticiteit en de herkomst van de werken naging en de mate waarin het MSK Gent daarmee handelde in overeenstemming met de ICOM-richtlijnen (International Institute for Conservation) en in overeenstemming met de algemeen gangbare professionele standaarden.

  3. de lessons learned: de mate waarin, op basis van de ervaringen van deze case, de museale bruikleenpraxis binnen het Vlaamse museale veld al dan niet aangepast/verbeterd kan/moet worden.

De expertencommissie zal in de loop van maart een tussentijds advies bezorgen aan de Vlaamse overheid en het Gentse stadsbestuur. Dat advies zal  de eerste informatie verschaffen over de stand van zaken van het materiaal-technisch onderzoek van twee werken. Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de authenticiteit van de werken. In totaal zullen er vijf worden onderzocht. Daarnaast zal het advies ook een eerste inschatting van de kwaliteit van de door het museum gevolgde bruikleenprocedures weergeven.

De  expertencommissie werd als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer Thomas Leysen, voorzitter van de ‘Topstukkenraad’

Leden:

  • de heer Sergio Servellon, voorzitter ICOM Vlaanderen,
  • de heer Frederik Leen, ere-diensthoofd afdeling Moderne Kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel,
  • de heer Willem-Jan Renders, conservator en curator Russische kunst bij het Van Abbemuseum,  Eindhoven,
  • de heer Johan Erauw, emeritus professor Rechten, Universiteit Gent.
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel