Eerste bijeenkomst van de Interministeriële Conferentie voor Cultuur

Met Cultuur als beleidsthema zijn vrijdag in de Brusselse Bozar meerdere bevoegde ministers van de verschillende overheden in ons land samengekomen voor een eerste Interministeriële Conferentie (IMC) voor Cultuur. Het was de allereerste IMC Cultuur sinds dit platform in 2004 werd gecreëerd.

De bijeenkomst kwam er op initiatief van de ministers Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur) en Alda Greoli (bevoegd voor Cultuur in de Federatie Wallonie-Bruxelles en voorzitter van deze ICM).

Tijdens deze startvergadering werd het principe van het cultureel overleg op lange termijn aanvaard en werden de modaliteiten ervan bepaald. De IMC mikt op een coördinatie van het cultuurbeleid tussen de verschillende betrokken overheidsniveaus. Eerder was hier al op aangedrongen door de culturele en creatieve sectoren zelf.

Op de agenda van de eerste bijeenkomst stond een stand van zaken van verschillende actuele thema’s zoals de gereglementeerde boekenprijs, de cultuurcommunicatie in Brussel en de uitbreiding van de taks shelter naar de podiumkunsten..

Volgende ministers werden uitgenodigd voor de ICM Cultuur onder voorzitterschap van Alda Greoli, vice-president van de Federatie Wallonie-Bruxelles, minister van Cultuur, Kinderen en Permanente Vorming:

  • De Heer Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken bevoegd voor Beliris en federale culturele instellingen
  • Mevrouw Elke Sleurs,  Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën
  • De Heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
  • De Heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
  • Mevrouw Isabelle Weykmans, Viceminister-president en Duitstalig Gemeenschapsminister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme
  • De Heer Jean-Claude Marcourt, Viceminister-president en Waals Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering
  • De Heer Maxime Prévot, Viceminister-president en Waals Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed
  • De Heer Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
  • De Heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid
  • Mevrouw Fadila Laanan, Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Begroting, Onderwijs, Schoolvervoer, Kinderopvang, Sport en Cultuur
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel